گلنار

قاطع خونریزی؛ نافع در اسهال‌های مزمن

کپسول قرص گلنار (افراط طمث) /kapsul-e qors-e golnār (’efrāt-e tams)/

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: قطع خونریزی، نافع در اسهال‌های مزمن

توضیحات:

سلیخه: ملطف و مسخن و منضج و محلل رياح و اورام بارده احشا و مقطع اخلاط و مقوى اعضا و معده و كبد است و جهت درد رحم و تنقيه رحم و رياح آن و تب‌هاى نوبه ‏مفید است.

گل ارمنی: قابض و مغرى و حابس نزف الدم و نفث الدم صدر و بطن و رحم و امعا و معده و بواسير و بول و به‌جهت شدت تجفيفي كه دارد رادع اورام است و برای قروح آن‌ها (اعضای مذکور) و قروح و قلاع دهان و جهت حبس اسهال نافع است‏.

‏صمغ عربی: مجفف و رادع و قابض و قاطع نزف الدم و نفث الدم و مقوى معده و كبد و حابس نزلات حار و اسهال دموى و جهت استرخاى مقعد و رحم‏ مفید است.

گلسرخ: مقوى قُوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسكن صفرا و بلغم رقيق و قابض است و آشاميدن آن جهت تقويت معده و جگر و کلیه و امعا و رحم و مقعد مفید است.

گلنار: قابض و حابس سيلانات و رادع و مجفف و مقوى اعضا و جهت اسهال دموى و صفراوى و رطوبي و زلق امعا و سحج و قرحه آن و نزف الدم هر عضو و ادرار طمث و بواسير و جرب مفید است.

کتیرا:‌ مغرى و اندکی مجفف است و شكننده حدت ادويه حاد و مغلظ خون و مواد رقيق و ملين صلابات و مسكن لذع و حدت اخلاط و ادويه حاد از امعا و مقوى فعل آن‌ها به سبب غرويت و تليين و ازلاقى كه دارد و دارای قوت مسهله اندك ‏است.

عدس: قابض و مسكن غليان خون و مانع سلوك آن در عروق ضيق و اكثار خوردن آن باعث احتباس حيض و مطبوخ آن با پوست، قابض و مقلل حيض است.

 

اجزاء فراورده: سلیخه، گل ارمنی، صمغ عربی، گل سرخ، گلنار، اقاقیا (بدل: عدس)، کتیرا

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: قابض، مغری، رادع، حابس سیلانات، مقوی احشا

مزاج کلی دارو: سرد و خشک

منع مصرف: در مبتلایان به کولیت اولسرو و یبوست مزمن احتیاط شود.

عوارض جانبی: یبوست. در صورت ایجاد یبوست از گلقند، خاکشیر یا تمر هندی می‌توان استفاده کرد.

دستور مصرف: ساعت 9 صبح و 7 عصر، 2 تا 4 کپسول با یک قاشق رب به یا رب سیب حل شده در نصف لیوان آب خنک یا عرق مورد یا عرق عنب الثعلب میل شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: به حسب حال بیمار در صورت حدت خون از عرق عنب الثعلب و در صورت ضعف ماسکه از عرق مورد یا رب به استفاده شود. در اسهال‌های مزمن، پیش از غذا مصرف شود. در صورت تجویز دارو براي كاهش پرولاكتين، 1 عدد كپسول در هر 24 ساعت كافي است.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007

 

 

 

 

  • نام:گلنار
  • خواص دارو: قاطع خونریزی؛ نافع در اسهال‌های مزمن.
  • اجزای دارو: سلیخه، گل ارمنی، صمغ عربی؛ گل سرخ، گلنار، اقاقیا (بدل
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: ساعت نه صبح و هفت عصر، 2-4 کپسول با یک قاشق ربّ به یا ربّ سیب حل شده در نصف لیوان آب خنک یا عرق مورد یا عرق عنب الثعلب.
  • ملاحظات مصرف: به حسب حال بیمار، در صورت حدّت خون، از عرق عنب الثعلب و در صورت ضعف ماسکه، از عرق مورد یا ربّ به استفاده شود. در اسهال‌های مزمن پیش از غذا مصرف شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید