گلنار

قاطع خونریزی؛ نافع در اسهال‌های مزمن

کپسول قرص گلنار (افراط طمث) /kapsul-e qors-e golnār (’efrāt-e tams)/


خواص دارو: قاطع خونریزی؛ نافع در اسهال‌های مزمن.

اجزای دارو: سلیخه، گل ارمنی، صمغ عربی؛ گل سرخ، گلنار، اقاقیا (بدل: عدس)؛ کتیرا.

زمان، مقدار، و روش مصرف: ساعت نه صبح و هفت عصر، 2-4 کپسول با یک قاشق ربّ به یا ربّ سیب حل شده در نصف لیوان آب خنک یا عرق مورد یا عرق عنب الثعلب.

ملاحظات مصرف: به حسب حال بیمار، در صورت حدّت خون، از عرق عنب الثعلب و در صورت ضعف ماسکه، از عرق مورد یا ربّ به استفاده شود. در اسهال‌های مزمن پیش از غذا مصرف شود.

 

  • نام:گلنار
  • خواص دارو: قاطع خونریزی؛ نافع در اسهال‌های مزمن.
  • اجزای دارو: سلیخه، گل ارمنی، صمغ عربی؛ گل سرخ، گلنار، اقاقیا (بدل
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: ساعت نه صبح و هفت عصر، 2-4 کپسول با یک قاشق ربّ به یا ربّ سیب حل شده در نصف لیوان آب خنک یا عرق مورد یا عرق عنب الثعلب.
  • ملاحظات مصرف: به حسب حال بیمار، در صورت حدّت خون، از عرق عنب الثعلب و در صورت ضعف ماسکه، از عرق مورد یا ربّ به استفاده شود. در اسهال‌های مزمن پیش از غذا مصرف شود.