گلسرخ

محلل، ملطف، مسکن سردرد، مقوی باه، رویاننده گوشت زخم های عمیق، مقوی دماق و اعضا، رافع جوش های حاره و قروح

روغن گلسرخ /rowqan-e golsorkh/


خواص دارو: محلل، ملطف، مسکن سردرد، مقوی باه، رویاننده گوشت زخم های عمیق، مقوی دماق و اعضا، رافع جوش های حاره و قروح.

اجزای دارو: گلسرخ، روغن کنجد

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

  • نام:گلسرخ
  • خواص دارو: محلل، ملطف، مسکن سردرد، مقوی باه، رویاننده گوشت زخم های عمیق، مقوی دماق و اعضا، رافع جوش های حاره و قروح
  • اجزای دارو: گلسرخ، روغن کنجد
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.