کندش

جالی اوساخ گوش، رافع اوجاج بارده آن و دوی و طنین، ریاح اذن حادث از برودت و رطوبت، سعوط و قطور و عطوس آن جهت اکثر امراض بارده ی رطبه دماغیه

روغن کندش /rowqan-e kondosh/


خواص دارو: جالی اوساخ گوش، رافع اوجاج بارده آن و دوی و طنین، ریاح اذن حادث از برودت و رطوبت، سعوط و قطور و عطوس آن جهت اکثر امراض بارده ی رطبه دماغیه.

اجزای دارو: کندش، روغن بنفشه

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

ملاحضات مصرف: فقط برای مصارف خارجی

  • نام:کندش
  • خواص دارو: جالی اوساخ گوش، رافع اوجاج بارده آن و دوی و طنین، ریاح اذن حادث از برودت و رطوبت، سعوط و قطور و عطوس آن جهت اکثر امراض بارده ی رطبه دماغیه
  • اجزای دارو: کندش، روغن بنفشه
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.
  • ملاحضات مصرف: فقط برای مصارف خارجی