کلسنوش

نافع در کم خونی ناشی از فقر آهن، مجفف رطوبات معده، رافع ضعف بدن و معده.

/kelsnosh/کلسنوش

خواص دارو: نافع در کم خونی ناشی از فقر آهن، مجفف رطوبات معده، رافع ضعف بدن و معده.

اجزای دارو: کمون کرمانی، حلبه، کاشم، شونیز، نانخواه، کرفس، نعنا، سداب، دوغ گاوی، ریم آهن، کرویا

زمان، مقدار، و روش مصرف: یک کپسول 500 میلی گرمی هر 12 ساعت.

  • نام:کلسنوش
  • خواص دارو: نافع در کم خونی ناشی از فقر آهن، مجفف رطوبات معده، رافع ضعف بدن و معده.
  • اجزای دارو: کمون کرمانی، حلبه، کاشم، شونیز، نانخواه، کرفس، نعنا، سداب، دوغ گاوی، ریم آهن، کرویا
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک کپسول 500 میلی گرمی هر 12 ساعت.