چهار گل

نافع در درد قاعدگی؛ رفع التهاب، خارش و عفونت اندام تناسلی و رحم

آبزن چهارگل/’ābzan-e čārgol/ 

 

شکل دارویی: آبزن رحمی

موارد مصرف: نافع در درد قاعدگی؛ رفع التهاب، خارش و عفونت اندام تناسلی و رحم

توضیحات:

بابونه: ملطف و محلل بى‏جذب و مفتح و مقوى دماغ و اعصاب و مدر بول و حيض است و جهت درد احشا و مقعد و رحم و تحليل و تليين اورام آن‌ها و بيضه و اخراج مشيمه و دفع عفونت سودا و بلغم و حميات عفوني و عسر البول و عسر ولادت و جرب رطب و احتباس حيض به طریق مالیدن و آشامیدن نافع است و جلوس در طبيخ آن بدن را از اخلاط رديء پاك می‌گرداند.

ختمی: محلل و منضج و رادع و مُرخي و ملين است. جلوس در طبيخ آن جهت ورم مقعد و انضمام فم رحم زنان عقيم و صلابت اعضا مفید است. ضماد برگ آن جهت التيام قروح و تسكين وجع اورام و تحليل آن‌ها و خنازير و نضج خراجات و دمل و مقعد و عرق النسا و مفاصل كه همه از گرمي باشد مفید است.

پنیرک: منضج و رادع و مفتح سده كبد و مدر بول و زياد‏كننده شير است. جلوس در طبيخ برگ آن جهت صلابت رحم و تليين اورام مقعد مفید است‏. ضماد آن به‌تنهائي و يا با جو مقشر جهت اورام حار و اوجاع و اورام صلب حار مفید است.

گل محمدی: مقوى قُوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسكن صفرا و بلغم رقيق است. احتقان (حقنه) با طبيخ آن جهت قروح امعا و ذرور خشك آن جهت رفع سيلان رحم و بدبوئى آن مفید بوده و باعث خوش‏بویی و تنگي آن می‌شود.  

مجموع این مفردات، باعث افزایش رطوبت و رخوت بافت می‌شوند در نتیجه در تلیین صلابات مؤثر هستند. همچنین به دلیل خاصیت نضج و جلا می‌توانند رطوبات عفونی را از ناحیه مورد نظر بشویند و آن را پاکسازی کنند. سردی و رطوبت ختمی و پنیرک باعث از بین بردن گرمای بیش از حد در ناحیه مورد استفاده و درد آن می‌شود.

اجزاء فراورده: بابونه، ختمی، پنیرک، گل محمدی

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: جالی، ملطف، محلل، ملین رطوبات، مرخی و مرطب اعضا

مزاج کلی دارو: معتدل مایل به سردی و تری

منع مصرف: در زمان خونریزی پریود مصرف نشود.

عوارض جانبی: تاکنون گزارش نشده است.

دستور مصرف: 2 قاشق غذاخوری از پودر را با 4 لیوان آب بجوشانید. سپس صاف کنند به همراه مقداری آب گرم در تشت بریزید و به مدت حداقل 10 دقیقه درآن بنشینید یا با آن دوش واژینال انجام دهند و تا دو هفته هر روز، این کار را تکرار کنند. بنا به توصیه پزشک، نحوه مصرف ممکن است تغییر یابد.

تداخلات دارویی: گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در بارداری مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: این دارو در زمان پاکی و لکه بینی قابل مصرف است. علاوه بر محلول جوشانده، می‌توان از ضماد تفاله آن نیز به صورت موضعی برای تحلیل اورام استفاده نمود. حتی محلول جوشانده را نیز می‌توان به صورت خوراکی مصرف کرد اما بهترین راه رساندن اثر ادویه به اعضای بدن مسیر مستقیم است و در نتیجه آبزن، مؤثرتر است. بر اثر مصرف دارو ممکن است ترشحات رحم افزایش یابد که نباید باعث نگرانی شود و نشانه دفع مواد و پاکسازی رحم است.

به دلیل خاصیت تلیینی که دارد می‌توان از آبزن برای شل کردن حالب در بیماران مبتلا به سنگ کلیه استفاده کرد و برای این منظور محلول باید تا زیر دنده‌ها را بپوشاند.

از محلول جوشانده صاف شده می‌توان برای تسکین سرفه‌های خشک و آلرژیک استفاده کرد.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. عقیلی خراسانی، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385

 

 

  • نام:چهار گل
  • خواص دارو: نافع در درد قاعدگی؛ رفع التهاب، خارش و عفونت واژینال.
  • اجزای دارو: گل بابونه، گل خطمی، گل پنیرک، گل سرخ.
  • ‏زمان، مقدار، و روش مصرف: چهار قاشق غذا خوری پودر را در چهار لیوان آب جوشانده و صاف کنید سپس به همراه مقداری آب گرم در یک طشت بریزید و به مدت 10 دقیقه در آن بنشینید و تا دو هفته هر روز تکرار کنید.
  • ملاحظات مصرف: از مایع جوشانده شده فقط یکبار می‌شود استفاده کرد. از این آبزن در ایام قاعدگی استفاده نشود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید