وجی

مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و امراض اعصاب ناشی از رطوبت دماغ

شربت وجّی/šarbat-e vajji/ 


خواص دارو: مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و امراض اعصاب ناشی از رطوبت دماغ.

اجزای دارو: وج، سکنجبین ساده.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه، دو قاشق غذاخوری از شربت در یک استکان آب (در فصل گرم، شهرهای گرمسیر، گرم‌مزاجان، و جوانان با آب سرد و در فصل سرد، شهرهای سردسیر، سرد مزاجان، و پیران با آب گرم). با صلاحدید پزشک، در صورت کثرت ماده، شب پیش از خواب نیز مصرف شود.

 

  • نام:وجی
  • خواص دارو: مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و امراض اعصاب ناشی از رطوبت دماغ.
  • اجزای دارو: وج، سکنجبین ساده.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه، دو قاشق غذاخوری از شربت در یک استکان آب (در فصل گرم، شهرهای گرمسیر، گرم‌مزاجان، و جوانان با آب سرد و در فصل سرد، شهرهای سردسیر، سرد مزاجان، و پیران با آب گرم). با صلاحدید پزشک، در صورت کثرت ماده، شب پیش از خواب نیز مصرف شود.