هلدی

دافع رطوبات غلیظ به‌خصوص از رحم، رافع سودا از مغز و سیستم عصبی، نافع در فالج و خدر ناشی از اختناق رحم

کپسول هلدی /kapsul-e haldi/

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: دافع رطوبات غلیظ به‌خصوص از رحم، رافع سودا از مغز و سیستم عصبی، نافع در فالج و خدر ناشی از اختناق رحم

توضیحات:

هلیله زرد: مسهل به عصر صفرا و بلغم رقيق و مقوّى معده و دِماغ و حواس و ذهن و مفتّح سدد و جهت دوار و سدر نافع است. آشاميدن و اسهال بدان براى صرع صفراوى‏ مفید است. مجموع آن جهت خفقان و صداع و غثيان و جذام و حميات مركّبه و درد سر و استسقاء و رياح بواسير و بواسير و منع صعود بخار به دماغ و تصيفه رنگ رخسار و اطفاى نايره سودا كه از احتراق صفرا باشد نافع‏اند.

زردچوبه: جالي بصر و مفتح سده جگر و جهت استسقا و يرقان نافع‏ است.

روناس: مفتّح سدد و مدرّ بول و حيض و شير و عرق و مقوّى معده و مسقط جنين‏ است. آشاميدن آن با عسل جهت فالج كه به بي‌حسى عضو باشد و جهت لقوه و سستي اعضا و يرقان و تقويت معده و ادرار بول غليظ بسيار و حيض و شير و عرق النسا مفید است. ضماد آن جهت فالج و سایر امراض بارد عصباني نافع است.

حنظل: محلل و مقطع و مسهل اقسام بلغم و جاذب اخلاط بلغمي از عمق بدن است.‏ آشاميدن آن جهت امراض سر بارد مانند صداع و شقيقه و فالج و لقوه و صرع و نسيان و منع نزلات مزمن به چشم مفید است. آشاميدن آن به تنهائي يا با ادويه مناسب جهت امراض معده و امعا و كبد و كلیه و مثانه و رحم و مفاصل و استسقا و جذام و داء الحيه و داءالفيل و سایر امراض سوداوي و بواسير مفید است.

ملح اندرانی: مقوى فهم و ذهن و مسهل بلغم و لزوجات و رافع تخمه طعام و جشا می‌باشد.

اجزاء فراورده: هلیله زرد، زردچوبه، روناس، حنظل، ملح اندرانی

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مقوی دماغ، محلل، مقطع و مسهل اقسام بلغم و سودا، مقوی حواس، مفتح سدد، تقویت معده

مزاج کلی دارو: گرم و خشک

منع مصرف: به دلیل وجود هلیله، در سرفه حاد، اسهال حاد و دیسانتری در مرحله ابتدایی ممنوع است.

عوارض جانبی: گزارشی موجود نیست. کپسول هلدی در برخی موارد ممکن است منجر به افت قند شود. اسهال و دل پیچه و تهوع و سوزش مخاط مجاری گوارشی ممکن است از عوارض آن باشد. ممکن است باعث درماتیت تماسی شود.

دستور مصرف: هر 12 ساعت یک تا دو کپسول با آب میل شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است. در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد انعقادی، ضد پلاکتی، و داروهای کاهنده قندخون احتیاط شود.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

  • نام:هلدی
  • خواص دارو: دافع رطوبات غلیظ به‌خصوص از رحم، رافع سودا از مغز و سیستم عصبی، نافع در فالج و خدر ناشی از اختناق رحم
  • اجزای دارو: هلیلۀ زرد؛ زردچوبه، فوّه، پودر حنظل، ملح اندرانی؛ آب
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، 1-2 کپسول.
  • ملاحظات مصرف: این دارو در هند دارویی مؤثر در فالج کهنه شناخته می‌شود. در صورت بروز اسهال بیش از سه‌بار در 24 ساعت، مقدار دارو کم شود. مصرف بیش از شش عدد در روز، منوط به اجازۀ طبیب است.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید