هلدی

دافع رطوبات غلیظ؛ رافع سودا از مغز و سیستم عصبی؛ نافع در فالج و خدر

کپسول هلدی /kapsul-e haldi/

خواص دارو: دافع رطوبات غلیظ؛ رافع سودا از مغز و سیستم عصبی؛ نافع در فالج و خدر.

اجزای دارو: هلیلۀ زرد ؛ زردچوبه، فوّه، پودر حنظل، ملح اندرانی؛ آب

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، 1-2 کپسول.

ملاحظات مصرف: این دارو در هند دارویی مؤثر در فالج کهنه شناخته می‌شود. در صورت بروز اسهال بیش از سه‌بار در 24 ساعت، مقدار دارو کم شود. مصرف بیش از شش عدد در روز، منوط به اجازۀ طبیب است.

 

  • نام:هلدی
  • خواص دارو: دافع رطوبات غلیظ؛ رافع سودا از مغز و سیستم عصبی؛ نافع در فالج و خدر.
  • اجزای دارو: هلیلۀ زرد؛ زردچوبه، فوّه، پودر حنظل، ملح اندرانی؛ آب
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، 1-2 کپسول.
  • ملاحظات مصرف: این دارو در هند دارویی مؤثر در فالج کهنه شناخته می‌شود. در صورت بروز اسهال بیش از سه‌بار در 24 ساعت، مقدار دارو کم شود. مصرف بیش از شش عدد در روز، منوط به اجازۀ طبیب است.