نقرسی جبری

نافع در دردهای نقرسی، اورام حارّه، درد های گرم مفاصل

روغن نقرس جبری /rowqan-e neqres-e jabri/


خواص دارو: نافع در دردهای نقرسی، اورام حارّه، درد های گرم مفاصل.

اجزای دارو: شنجرف رومی، شحم حنظل، تخم شاهی؛ خردل؛ ابوخلسا، آذاراقی (کچوله) مدبّر؛ روغن کنجد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ به موضع درد مالیده شود.

ملاحظات مصرف: این روغن مصرف خوراکی ندارد. از مالیدن آن به زخم‌های باز و چشم‌ها پرهیز شود.

 

  • نام:نقرسی جبری
  • خواص دارو: نافع در دردهای نقرسی، اورام حارّه، درد های گرم مفاصل.
  • اجزای دارو: شنجرف رومی، شحم حنظل، تخم شاهی؛ خردل؛ ابوخلسا، آذاراقی (کچوله) مدبّر؛ روغن کنجد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ به موضع درد مالیده شود.
  • ملاحظات مصرف: این روغن مصرف خوراکی ندارد. از مالیدن آن به زخم‌های باز و چشم‌ها پرهیز شود.