نزله گرم

نافع در نزله های گرم، سرفه های خشک، اسهال همراه با نزله، مغلظ مادی و مغزی حلق

پودر نزله گرم/pudr-e nazle-garm/ 

 

شکل دارویی: نقیع

موارد مصرف: نافع در نزله‌های گرم، سرفه‌های خشک، اسهال همراه با نزله، مغلظ ماده و مغری حلق

توضیحات: ترشحات مغز که در طب سنتی با عنوان نزله نامیده می‌شوند ممکن است به هر بخشی از بدن ریزش کنند. برای مثال، ریزش این ترشحات به گلو باعث سرفه و به روده باعث اسهال می‌شود. بنابراین تغلیظ این مواد می‌تواند مانع ریزش آن و درمان بیماری‌های ناشی از ریزش نزله شود و این کار با کمک اجزای این ترکیب که خاصیت اصلی آن‌ها تغلیظ ترشحات مغز است اتفاق می‌افتد.

زعفران: مُغَرّى و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغمى و مانع و حافظ آن از تغيير و فساد است. دارای قوت قابضه و مقوى جوهر روح حيواني و جگر و احشا و آلات تنفس است.

گل‌سرخ: مقوى قُوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسكن صفرا و بلغم رقيق و قابض است و دارای حرافت و تلخي و قبض و اندكی شيرينى‏ است. آشاميدن آن جهت تقويت قلب و ریه و معده و جگر و کلیه و امعا و رحم و مقعد و رفع نفث الدم مفید بوده و آشاميدن آب آن رافع خفقان حار و غشي و ضعف قلب و حابس اسهالات حار است. ‏

صمغ عربی: مُغَرى و ملين صدر و قابض و مقوى معده و امعا و مانع ريختن مواد به سينه و رافع حدت و نكابت ادويه حاده و اسهال صفراوى و جهت درد سينه و سرفه و قرحه ریه و خشونت حلق و قصبه ریه و سينه و تصفيه صوت و منع انصباب مواد نزلي به سينه مفید و معين بر اخراج نفث بوده و جهت اسهال و سحج (خراشیدگی) امعا مجرب است. ‏

تخم خشخاش: در دوم سرد و در اول تر و مخدر و منوم و منضج مواد رقيق صفراوى و قابض شكم‏ است.

رب السوس: منضج اخلاط غليظه و مركبه و نرم كننده سينه و حلق و مسهل رطوبات و غاسل اعضاى باطني و مقوى اعصاب است. جهت ربو و خشونت سينه و سوزش آن و حلق و نكوئي آواز و ضيق‌النفس و بیماری‌های ریه و كبد و مثانه و التهاب معده و انواع سرفه مفید است.

نشاسته: رادع و قابض و مغرى است. آشاميدن مطبوخ آن قاطع نفث الدم و خشونت حلق و سرفه حار و درد سينه و سل و قطع اسهال بطن است و حريره آن مانع نزول نوازل به سينه می‌باشد.

کتیرا: مغرى و با تجفيف كمي و شكننده حدت ادويه حاده و مغلظ خون و مواد رقيق و ملين صلابات و به‌سبب غرويت و تليين و ازلاقى كه دارد مسكن لذع و حدت اخلاط و ادويه حاده مشروبه از امعا و مقوى فعل آن‌هاست. آشاميدن آن با ادويه مناسب، مقوى امعا و مسكن لذع و قرحه آن و گويند مسهل مره صفرا و بلغم لزج است.‏ بدل آن در تغريه و غير آن صمغ عربى است.

در مجموع، این ترکیب باعث تقویت امعا و منع ریزش نزله به مخاطات داخلی مانند مخاط حلق و معده و امعا می‌شود در نتیجه از تکرار آسیب ناشی از نزله در مخاط جلوگیری می‌کند و به همین دلیل به‌طور غیرمستقیم به ترمیم زخم روده و رفع سرفه ناشی از نزله کمک می‌کند.

اجزاء فراورده: زعفران، گل‌سرخ، صمغ عربی، خشخاش، رب السوس، نشاسته، کتیرا

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: ملطف، جالی، مغری، قابض، رادع، منضج، مغلظ مواد رقیق، مبرد، مجفف

مزاج کلی دارو: معتدل مایل به سردی

منع مصرف: حساسیت به زعفران.

عوارض جانبی: مصرف دراز مدت آن موجب تبرید و تغلیظ مفرط است، زيرا اين دارو به صورت ملایم، مبرّد و مغلّظ مواد دماغی است. این دارو برای نزله حار و دارای حدت و سرفه به مدت دو هفته تجویز شود و برای درمان ذرب دماغی نزلی طبق دستور پزشک معالج مصرف شود.

مصرف درازمدت دارو، ممکن است باعث یبوست یا سردرد شود.

دستور مصرف: هر 8 ساعت، يك قاشق مرباخوري با يك فنجان آب خنك میل شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در بارداری ممنوع است. در شیردهی تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

نکات قابل توصیه: از این دارو می‌توان برای درمان ذرب دماغی بهره برد. در صورت شدت علایم نزله گرم (شامل خارش گلو، سعال یابس و صورت برافروخته) پودر نزله گرم را می‌توان به همراه پودر زکام تجویز کرد.

 

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. عقیلی خراسانی، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385

 

 

 

 

  • نام:نزله گرم
  • خواص دارو: نافع در نزله های گرم، سرفه های خشک، اسهال همراه با نزله، مغلظ مادی و مغزی حلق
  • اجزای دارو: زعفران، گل سرخ، صمغ عربی، خشخاش، رب السوس، نشاسته، کتیرا
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک قاشق مربا خوری با یک فنجان آب خنک
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید