نجاح

مسهل سودا و بلغم غلیظ؛ نافع در قولنج و امراض سوداوی دماغ

معجون نجاح/ma’jun-e najāh/ 


خواص دارو: مسهل سودا و بلغم غلیظ؛ نافع در قولنج و امراض سوداوی دماغ.

اجزای دارو: پوست هلیلۀ زرد، پوست هلیلۀ کابلی، هلیلۀ سیاه، پوست بلیله، آملۀ منقّی، اسطوخودوس؛ تربد مدبّر؛ غاریقون هش سفید، بسفایج فستقی، گل سرخ، ربّ السّوس، مصطکی؛ سقمونیا؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح ناشتا و شب موقع خواب و ظهر پیش از ناهار، یک قاشق چایخوری با آب.

 

  • نام:نجاح
  • خواص دارو: مسهل سودا و بلغم غلیظ؛ نافع در قولنج و امراض سوداوی دماغ.
  • اجزای دارو: پوست هلیلۀ زرد، پوست هلیلۀ کابلی، هلیلۀ سیاه، پوست بلیله، آملۀ منقّی، اسطوخودوس؛ تربد مدبّر؛ غاریقون هش سفید، بسفایج فستقی، گل سرخ، ربّ السّوس، مصطکی؛ سقمونیا؛ عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح ناشتا و شب موقع خواب و ظهر پیش از ناهار، یک قاشق چایخوری با آب.