مومیایی

دافع نزله و زکام؛ مقوّی دماغ و اعصاب؛ ممسک؛ نافع در شکستگی‌ها

کپسول مومیایی /kapsul-e mumiyayi/

 

خواص دارو: دافع نزله و زکام؛ مقوّی دماغ و اعصاب؛ ممسک؛ نافع در شکستگی‌ها.

اجزای دارو: مرّ مکّیّ ؛ میخک، دارچینی، کبابۀ چینی، حسن لبه، صمغ عربی، عود هندی، ربّ السّوس ؛ مصطکی، خولنجان، بهمن سرخ، بهمن سفید؛ پودر ابریشم؛ مومیایی، میعۀ سائله (بدل: پرسیاوشان)؛ آب کوکنار.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، یک کپسول.

ملاحظات مصرف: مصرف دارو نباید بیش از سه ماه ادامه پیدا کند، چون موجب غلظت مواد می‌شود.

 

  • نام:مومیایی
  • خواص دارو: دافع نزله و زکام؛ مقوّی دماغ و اعصاب؛ ممسک؛ نافع در شکستگی‌ها.
  • اجزای دارو: مرّ مکّیّ ؛ میخک، دارچینی، کبابۀ چینی، حسن لبه، صمغ عربی، عود هندی، ربّ السّوس ؛ مصطکی، خولنجان، بهمن سرخ، بهمن سفید؛ پودر ابریشم؛ مومیایی، میعۀ سائله (بدل پرسیاوشان)؛ آب کوکنار.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، یک کپسول.
  • ملاحظات مصرف: مصرف دارو نباید بیش از سه ماه ادامه پیدا کند، چون موجب غلظت مواد می‌شود.