منوّم

نافع در سهر، خواب آور

روغن منوّم /rowqan-e monavvem/


خواص دارو: نافع در سهر، خواب آور

اجزای دارو: جوز ماثل، خربق، بزر البنج، خشخاش، تخم کاهو، روغن کنجد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هنگام خواب، فرق سر، کف دستها و گاها را با این دارو روغن مالی کنید.

 

  • نام:منوّم
  • خواص دارو: نافع در سهر، خواب آور
  • اجزای دارو: جوز ماثل، خربق، بزر البنج، خشخاش، تخم کاهو، روغن کنجد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هنگام خواب، فرق سر، کف دستها و گاها را با این دارو روغن مالی کنید.