منوّم

نافع در سهر، خواب آور

روغن منوّم /rowqan-e monavvem/

 

شکل دارویی: روغن

موارد مصرف: نافع در سهر. خواب آور

توضیحات:

جوزماثل: مسكنِ حرارت ملتهبه و مفرطه و در غايتِ تنويم و رادع اورام حارّه و مسكّن صداع صفراوى و دموى و ضماد آن و روغن دانه آن جهت بواسير و اوجاع حارّ مقعد مفید است.

خربق سفید: مسهل بلغم و صفراى غليظ و اخلاط لزجه و مخاطي و مفتح سدد و منقي معده و جهت فالج و سرسام و صرع بلغمي و ليثرغس و سائر امراض بارد دماغي و مفاصل و تفتيت حصات نافع‏ است.

بَنج: مانع نزلات و سيلان رطوبات به سوى چشم و مسكن اوجاع گوش و مخدر و منوم و مقوى اعضا و رادع و مجفف و مسكن صداع مزمن و ضربان مفاصل و عرق النسا و نقرس‏ است.

روغن بنج: تدهين آن جهت قروح صفراوى سر و جرب و حكّه و سعوط آن جهت رفع بى‏خوابى و درد سر حارّ و قطورش جهت درد گوش‏ مفید است.

چون بزر البنج‏ را با نصف آن تخم كاهو و ثلث آن خشخاش كوبيده، روغن بگيرند، ترياق سرسام و ماليخوليا و وسواس و تندى نفس است.

خشخاش: پوست آن مخدر و رادع و مسدد و ضماد آن بر پيشانى جهت درد سر مفید است.

تخم خشخاش در دوم سرد و در اول تر و مخدر و منوم و منضج مواد رقيق صفراوى است.‏

روغن تخم خشخاش: منوم و مسدّد است.

تخم کاهو: طِلاى آن بر پيشاني جهت خواب آوردن و منع صداع و ريختن مواد به چشم و بر موى جهت منع ريختن آن مفید است.

روغن کاهو: جهت تحليل صلابات و ترطيب دِماغ و تنويم و ماليخوليا و صرع يبسي مؤثر است.

روغن کنجد: جلوس در آن جهت اكثر امراض يبسي مانند تشنج و غير آن‏ مفید است. تدهين آن جهت زخم جدرى و سوختگي آتش نافع‏ است.

در مجموع این ترکیب با برطرف کردن حرارت و خشکی دماغ باعث سرد و مرطوب شدن آن و ایجاد خواب و رفع بی‌خوابی می‌شود. همچنین در رفع بیماری‌های دماغی ناشی از حرارت و خشکی مانند اضطراب و سردرد گرم و وسواس مفید است.

اجزاء فراورده: جوزماثل، خربق سفید، بزرالبنج، خشخاش، تخم کاهو، روغن کنجد

آثار دارو از دید طب سنتی: مخدر، مبرد، رادع

مزاج کلی دارو: سرد و تر

منع مصرف: این دارو برای مصارف خارجی ساخته شده و به هیچ وجه نباید خوراکی مصرف شود. از تماس دارو با مخاط دهان یا زخم باز خودداری شود. مصرف این روغن در کودکان و مبتلایان به نزله‌های مزمن و سرد ممنوع است. از مصرف دارو در مبتلایان به صرع، تشنج، فالج، سرگیجه، لقوه، استرخا، و تمامی بیماری‌های سرد دماغی خودداری شود.

عوارض جانبی: تاکنون عارضه‌ای گزارش نشده است.

دستور مصرف: هنگام خواب، فرق سر، کف دست‌ها و پاها را با این دارو روغن‌مالی کنید (فقط برای مصارف خارجی).

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره ممنوع است.

نکات قابل توصیه: این روغن به دلیل داشتن اجزای سرد، می‌تواند در برطرف کردن خارش و التهاب پوست مفید باشد.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. ناظم جهان، محمد اعظم، اكسير اعظم، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، 1387 ه.ش.
  4. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  5. PDR 2008

 

  • نام:منوّم
  • خواص دارو: نافع در سهر، خواب آور
  • اجزای دارو: جوز ماثل، خربق، بزر البنج، خشخاش، تخم کاهو، روغن کنجد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هنگام خواب، فرق سر، کف دستها و گاها را با این دارو روغن مالی کنید.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید