ملین

مسهل به عصر؛ منقّی معده، کبد، روده

کپسول صبر ملیّن /kapsul-e saber-e molayyen/


خواص دارو: مسهل به عصر؛ منقّی معده، کبد، روده.

اجزای دارو: هلیلۀ زرد؛ صبر زرد؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از ناهار، یک کپسول با آب گرم.

ملاحظات مصرف: در روزهای اول مصرف، این دارو اسهال آبکی ایجاد می‌کند، ولی کم‌کم مدفوع ذی‌قوام می‌گردد. در بارداران و افراد مبتلا به بواسیر مصرف نشود.

 

  • نام:ملین
  • خواص دارو: مسهل به عصر؛ منقّی معده، کبد، روده.
  • اجزای دارو: هلیلۀ زرد؛ صبر زرد؛ عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از ناهار، یک کپسول با آب گرم.
  • ملاحظات مصرف: در روزهای اول مصرف، این دارو اسهال آبکی ایجاد می‌کند، ولی کم‌کم مدفوع ذی‌قوام می‌گردد. در بارداران و افراد مبتلا به بواسیر مصرف نشود.