مفتّت

مفتّت سنگ کلیه و سنگ مثانه

کپسول مفتّت /kapsul-e mofattet/


خواص دارو: مفتّت سنگ کلیه و سنگ مثانه.

اجزای دارو: حجر الیهود، صمغ عربی 

زمان، مقدار، و روش مصرف: یک شب در میان، موقع خواب، چهار کپسول با جوشاندۀ مفتّت. در شب میانی جوشاندۀ مدر به تنهایی استفاده شود.

ملاحظات مصرف: این دارو باید حداقل 45-90 روز مصرف شود. پس از مصرف دارو با جوشاندۀ مفتت و جوشاندۀ مدر، سنگ نرم شده و بر اثر دفع آن، ادرار بیمار حالتی گل‌آلود به خود می‌گیرد. در صورت اطمینان از دفع شدن سنگ، نیازی به ادامۀ مصرف دارو نیست.

 

  • نام:مفتّت
  • خواص دارو: مفتّت سنگ کلیه و سنگ مثانه.
  • اجزای دارو: حجر الیهود، صمغ عربی
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک شب در میان، موقع خواب، چهار کپسول با جوشاندۀ مفتّت. در شب میانی جوشاندۀ مدر به تنهایی استفاده شود.
  • ملاحظات مصرف: این دارو باید حداقل 45-90 روز مصرف شود. پس از مصرف دارو با جوشاندۀ مفتت و جوشاندۀ مدر، سنگ نرم شده و بر اثر دفع آن، ادرار بیمار حالتی گل‌آلود به خود می‌گیرد. در صورت اطمینان از دفع شدن سنگ، نیازی به ادامۀ مصرف دارو نیست.