معرّق

معرّق (تعریق بلغم غلیظ زیر پوست؛ نافع در کسانی که دچار حبس عرق و اختلال در دفع طبیعی رطوبات زائد بدن هستند)؛ محلّل چربی‌ها و غدد چربی زیر پوست.

روغن معرّق /rowqan-e mo’arreq/


خواص دارو: معرّق (تعریق بلغم غلیظ زیر پوست؛ نافع در کسانی که دچار حبس عرق و اختلال در دفع طبیعی رطوبات زائد بدن هستند)؛ محلّل چربی‌ها و غدد چربی زیر پوست.

اجزای دارو: بورۀ ارمنی، عاقرقرحا، فلفل سیاه؛ حلتیت (آنغوزه)؛ تخم حبله( شنبلیله) روغن کنجد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: با ماساژ به عضو مورد نظر مالیده شود. سپس، روی عضو با نایلون پوشانده شود تا تعریق صورت گیرد.

 

  • نام:معرّق
  • خواص دارو: معرّق (تعریق بلغم غلیظ زیر پوست؛ نافع در کسانی که دچار حبس عرق و اختلال در دفع طبیعی رطوبات زائد بدن هستند)؛ محلّل چربی‌ها و غدد چربی زیر پوست.
  • اجزای دارو: بورۀ ارمنی، عاقرقرحا، فلفل سیاه؛ حلتیت (آنغوزه)؛ تخم حبله( شنبلیله) روغن کنجد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: با ماساژ به عضو مورد نظر مالیده شود. سپس، روی عضو با نایلون پوشانده شود تا تعریق صورت گیرد.