مصطکی

مفرّح؛ مقوّی معده، روده، قوای جنسی؛ رافع ریاح موجود در اعضا؛ رافع دردهای کمر و مفاصل خصوصاً در افراد مسن و دارای مزاج سرد و خشک (مانند افراد دیابتی).

کپسول مصطکی (ضد درد) /kapsul-e ma(o)stakā) zedd-e dard)/

این دارو را نویسندگان کتاب‌های نسخۀ شفا، گل و گیاه، و دائرة المعارف گیاه‌درمانی ایران با عنوان «نشاط‌آور» ثبت کرده‌اند و از داروهای معمول در طب سنتی بوده است.

خواص دارو: مفرّح؛ مقوّی معده، روده، قوای جنسی؛ رافع ریاح موجود در اعضا؛ رافع دردهای کمر و مفاصل خصوصاً در افراد مسن و دارای مزاج سرد و خشک (مانند افراد دیابتی).

اجزای دارو: خولنجان، کبابۀ چینی، شقاقل، بهمن سرخ؛ تودری (قدومه)، مصطکی؛ درونج عقربی، زرنباد، دارفلفل، عود هندی؛ زعفران.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، یک کپسول.

 

  • نام:مصطکی
  • کپسول مصطکی (ضد درد) /kapsul-e ma(o)stakā (zedd-e dard)/ :
  • این دارو را نویسندگان کتاب‌های نسخۀ شفا، گل و گیاه، و دائرة المعارف گیاه‌درمانی ایران با عنوان «نشاط‌آور» ثبت کرده‌اند و از داروهای معمول در طب سنتی بوده است. :
  • خواص دارو: مفرّح؛ مقوّی معده، روده، قوای جنسی؛ رافع ریاح موجود در اعضا؛ رافع دردهای کمر و مفاصل خصوصاً در افراد مسن و دارای مزاج سرد و خشک (مانند افراد دیابتی).
  • اجزای دارو: خولنجان، کبابۀ چینی، شقاقل، بهمن سرخ؛ تودری (قدومه)، مصطکی؛ درونج عقربی، زرنباد، دارفلفل، عود هندی؛ زعفران.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، یک کپسول.