مسهل سودا

مسهل سودا

سکنجبین افتیمونی ( مسهل سودا) /sekanje(a)bin-e ’aftimuni/ 

خواص دارو: مسهل سودا

اجزای دارو: سکنجبین ساده،نیل ( دانه پیچک) ؛ افتیمون.

زمان، مقدار، و روش مصرف: شب پیش از خواب تمام محتویات شیشه را با نصف لیوان آب گرم مخلوط کرده میل کنید.

 

  • نام:مسهل سودا
  • خواص دارو: مسهل سودا
  • اجزای دارو: سکنجبین ساده،نیل ( دانه پیچک) ؛ افتیمون.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: شب پیش از خواب تمام محتویات شیشه را با نصف لیوان آب گرم مخلوط کرده میل کنید.