محلل

مجفف و محلل رطوبات زائد و عفونی بدن ( قوی تر از عنصلی ساده)؛ رافع سدد کبد، مجفف نزله و عفونات ؛ هاضم، لاغر کننده، نافع برای ضیق النفس، صرع، نفث الدم ریوی، سوئالقنیه و استسقای نوع سرد

محلل/mohal'lel/ 


خواص دارو: مجفف و محلل رطوبات زائد و عفونی بدن ( قوی تر از عنصلی ساده)؛ رافع سدد کبد، مجفف نزله و عفونات ؛ هاضم، لاغر کننده، نافع برای ضیق النفس، صرع، نفث الدم ریوی، سوئالقنیه و استسقای نوع سرد

اجزای دارو: انسیون، زیره، سرکه، رازیانه، کرفس، عنصل، عسل

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم ساعت پیش از صبحانه و شب موقع خواب دو قاشق غذاخوری از شربت را در یک استکان آب گرم حل کرده و میل کنند.
 

 

  • نام:محلل
  • خواص دارو: مجفف و محلل رطوبات زائد و عفونی بدن ( قوی تر از عنصلی ساده)؛ رافع سدد کبد، مجفف نزله و عفونات ؛ هاضم، لاغر کننده، نافع برای ضیق النفس، صرع، نفث الدم ریوی، سوئالقنیه و استسقای نوع سرد
  • اجزای دارو: انسیون، زیره، سرکه، رازیانه، کرفس، عنصل، عسل
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم ساعت پیش از صبحانه و شب موقع خواب دو قاشق غذاخوری از شربت را در یک استکان آب گرم حل کرده و میل کنند.