لبوب صغیر

مقوی دماغ و کلیه و اعضای تناسل، نافع هُزال کلیه و ضعف و درد آن، نافع در سلس البول از سردی کلیه، مقوی باه، مولد منی، مقوی بدن، مفید برای ناقهین

لبوب صغیر/lobub-e saqir/ 

 

شکل دارویی: معجون

موارد مصرف: مقوی دماغ و کلیه و اعضای تناسل، نافع هُزال کلیه و ضعف و درد آن، نافع در سلس البول از سردی کلیه، مقوی باه، مولد منی، مقوی بدن، مفید برای ناقهین

توضیحات: لبوب از مغزها ساخته شده‌اند و بیشتر ادویه مورد استفاده در این دارو در تقویت بدن (به ویژه مغز و کلیه) و قوه باه می‌باشند.

پسته: منقي كبد و قليل الغذا و مسمن بدن و مقوى معده ورافع لاغرى گرده است.

فندق: مبهي و مقوى امعا و زياده كننده جوهر دماغ است.

چلغوزه: مبهي و مشهي طعام و مقوى اعصاب و اعضا و باه و جهت فالج و لقوه و خدر و رعشه‏ نافع است. مداومت خوردن حب الصنوبر كبار جهت استحكام اعضاى مسترخي‏ مفید است.

نارگیل: مقوى حرارت غريزى و مسمن بدن و مولد خلط صالح‏ و جهت توليد مني و تسخين کلیه و كمر مبرودين و ادرار بول و تقطير آن و سردى مثانه و درد آن‏ مفید است.

بادام: مفتح و حافظ قوت‌ها، حافظ جوهر دماغ و مولد مني و مسكن حدت آن و حدت بول و مسمن بدن است.

کنجد: مسمن بدن و مصلح اخلاط سوخته و ملين امعا و مقعد و محلل اورام حار است.

لسان العصافیر: جهت تقويت اعضاى تناسل و تحريك و زيادتي باه مفيد است.

جوزبوا: مفرح و ملطف و حافظ حرارت غريزى و مقوی باه مبرودين و جهت عسر البول‏ مفید است. 

حب الرشاد: به‌غايت محرك باه و مدر بول و رافع استرخاى كل بدن و مفتح سدد و مقوى اشتهاست.

دارفلفل: هاضم طعام و مقوى معده و مسخن احشا و محرك باه و زياده كننده مني و مدر بول و جهت تقويت پشت‏ مفید است.

اسپست: مبهي و مداومت خوردن آن با شكر مسمن و مولد خون صالح و مولد مني و شير و مسمن بدن است.

زنجبیل: مقوى هاضمه و معده و كبد و مبهي و رافع برودت اعصاب و جهت فالج و تقطير البول حادث از برودت و ضعف آلات بول‏ مفید است.

کبابه: مقوى معده و احشا و اعضاى باطنى و حابس سلس‌البول و بول در فراش‏ است.

کندر: حابس خون و نفث الدم و مقوى دل و قوت حافظه و جالب و مجفف رطوبات دماغى خصوصا با مصطكى‏ است.

بهمن سرخ و سفید: به‌غايت مقوى باه و دل و مسمن بدن و زياده كننده ماده مني و سرخ آن جهت تقويت باه و انعاظ قوي‌تر است.

قدومه سرخ و سفید: مشهي و مبهي و منعظ و مسمن بدن است.

شکر: ملين طبع و سريع النفوذ به عمق بدن و جهت تقويت ارواح و قُوى و كبد و تقويت باه و توليد خون صالح و استحكام اعصاب و عظام مفید است.

اجزاء فراورده: مغز پسته، مغز فندق، مغز چلغوزه، مغز نارگيل، مغز بادام، كنجد مقشّر، شکر فانیذ، لسان العصافیر، جوزبوا، حب‌الرشاد، دارفلفل، اسپست، زنجبيل، كبابه چينى، كندر، بهمن سرخ، بهمن سفید، قدومه سرخ، قدومه سفید، عسل کف گرفته.

آثار دارو از دید طب سنتی: مقوی اعضای رئیسه و معده و کلیه و هاضمه، مفتح، مسمن، ملین، مرطب، مفرح، محلل ریاح، مبهی

مزاج کلی دارو: گرم در درجه دوم و خشك در درجه اول

منع مصرف: افراد دچار مانیا، یا دارای فعالیت بیش از حد جنسی، مبتلایان به زخم معده و روده. در مبتلایان به دیابت به دلیل وجود عسل در ترکیب دارو با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: در افراد حساس به گیاهان دارویی ممکن است منجر به ایجاد درماتیت شود. این دارو بهتر است در مبتلایان به کبد چرب و چربی خون بالا پس از پاکسازی کبد مورد استفاده قرار گیرد.

تداخلات دارویی: جذب دارو در حالت ناشتا بیشتر است. مصرف ترشی‌ها، ماست و دوغ می‌تواند اثر دارو را کاهش دهد. به دلیل وجود زنجبیل در دارو در زمان مصرف همزمان با داروهای ضد پلاکت احتیاط شود.

بارداری و شیردهی: در بارداری ممنوع است. در دوران شیردهی تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

دستور مصرف: نيم‌ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، يك قاشق مرباخوري از دارو با يك استكان شير داغ ميل شود.

نکات قابل توصیه: در صورتي كه مصرف شير ايجاد اشكال كند، با آب گرم ميل كنند. در افراد گرم مزاج بهتر است همراه با عرق کاسنی یا آب انار میخوش میل شود. لبوب ساده به علت تقویت مغز می‌تواند در درمان آلزایمر مؤثر باشد.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
  3. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  4. ناظم جهان، محمد اعظم، اكسير اعظم، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل - تهران، 1387 ه.ش.

 

 

  • نام:لبوب صغیر
  • خواص دارو: مقوی دماغ و کلیه و اعضای تناسل، نافع هُزال کلیه و ضعف و درد آن، نافع در سلس البول از سردی کلیه، مقوی باه، مولد منی، مقوی بدن، مفید برای ناقهین
  • اجزای دارو: مغز پسته، مغز فندق، مغز چلغوزه، مغز نارگیل؛ مغز بادام شیرین، کنجد مقشّر، شکر فانیذ؛ جوز بوا، حبّ الرشاد، اسپست؛ دارفلفل، زنجبیل، کبابۀ چینی، کندر؛ بهمن سرخ، بهمن سفید، تودری سرخ، تودری (قدومه) سفید؛ عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، یک قاشق مرباخوری از دارو با یک استکان شیر داغ.
  • ملاحظات مصرف: در صورتی که مصرف شیر مشکل ایجاد کند، با آب گرم خورده شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید