قسط

رافع ریاح؛ مفید در فالج، لقوه، تشنّج، ضعف عصب و بافت عصبی

روغن قُسط /rowqan-e qost/


خواص دارو: رافع ریاح؛ مفید در فالج، لقوه، تشنّج، ضعف عصب و بافت عصبی.

اجزای دارو: قسط مُر؛ سلیخه، مرزنجوش، سنبل الطّیب، میخک، جوز بوا؛ ریشه وج، صمغ باریجه؛ روغن زیتون؛ سرکۀ انگوری و آب.

زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ روی موضع مالیده شود.

ملاحظات مصرف: این روغن مصرف خوراکی ندارد.

 

  • نام:قسط
  • خواص دارو: رافع ریاح؛ مفید در فالج، لقوه، تشنّج، ضعف عصب و بافت عصبی.
  • اجزای دارو: قسط مُر؛ سلیخه، مرزنجوش، سنبل الطّیب، میخک، جوز بوا؛ ریشه وج، صمغ باریجه؛ روغن زیتون؛ سرکۀ انگوری و آب.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ روی موضع مالیده شود.
  • ملاحظات مصرف: این روغن مصرف خوراکی ندارد.