قسط

رافع ریاح؛ مفید در فالج، لقوه، تشنّج، ضعف عصب و بافت عصبی

روغن قُسط /rowqan-e qost/

 

شکل دارویی: روغن
 
موارد مصرف: رافع ریاح، مفید در فالج، لقوه، تشنج، ضعف عصب و بافت عصبی 
 
توضیحات: روغن قسط ساده به‌صورت موضعی، مقوى اعصاب و اعضا و باه و محلل قَوى و رافع لرز تب سوداوى و بلغمي پيش از نوبه و مقوى مو و دراز كننده آن است. 
افزودن مفردات گرم و خشک دیگر مانند مرزنجوش، سلیخه، سنبل الطیب، میخک، جوزبوا، وج، و صمغ باریجه بر گرمی و خشکی و قوه تحلیل آن می‌افزاید. 
مرزنجوش: تدهين به دُهن آن جهت فالج و امراض عصبی بارد مانند كزاز، رعشه و شقيقه و درد سر بارد نافع است.
سلیخه: خوردن و ضماد کردن آن جهت منع نزلات و زكام و سرفه و ربو و درد حجاب و معده و رحم و تنقيه رحم و رياح آن و تب نوبه و جهت خوش‏بوئى رحم مفید است.
سنبل‌الطیب: ضماد آن محلل اورام و بر بدن قاطع عرق است. دُهن سنبل‌الطيب در دوّم گرم و خشك و ملطف و محلّل و جهت جميع امراض بارد اعضاى ظاهرى و باطنى مفید است.
قرنفل: جهت تقويت دماغ و رفع صداع بارد رطب و فالج و لقوه و نزلات متوالي و سكته و تفتيح سدد دماغى مفید است. 
جوزبوا: ضماد آن جهت فالج و لقوه و استرخا و اورام بارد جگر و اوجاع بارد رطب مفید است. دُهن جوزبوا جهت تقويت اعصاب و ضعف آن‌ها كه به‌سبب برودت و رطوبت باشد و وجع مفاصل بارد نافع است.
وج: ضماد آن جهت فالج و تشنج بلغمي و خدر و اوجاع مفاصل و ورك و رحم و تحليل رياح و صلابت طحال، نافع ‏است.
باریجه: ضماد آن براى تسكين درد پهلو و كمر و تحليل دمل‌ و خنازير، و با گذاشتن بر پشت زهار براى تسكين درد رحم مفيد است.
 
اجزاء فراورده: قسط مر، سلیخه، مرزنجوش، سنبل الطیب، میخک، جوزبوا، وج، صمغ باریجه، روغن زیتون، سرکه انگوری و آب
 
آثار دارو از دید طب سنتی: مقوی اعصاب و اعضا و باه، مسخن، محلل
 
مزاج کلی دارو: گرم و خشک
 
منع مصرف: زخم باز. در افراد با سابقه حساسیت پوستی شدید با کرم‌ها و روغن‌های موضعی، ابتدا تست شود.
 
عوارض جانبی: تاکنون عارضه‌ای گزارش نشده است. ممکن است باعث سرخی، سوزش پوست و واکنش آلرژیک پوستی شود.
 
دستور مصرف: طبق دستور پزشک با ماساژ ملايم، روي موضع مورد نظر ماليده شود (فقط برای مصارف خارجی).
 
تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.
 
مصرف در حاملگی و شیردهی: در حاملگی مصرف نشود.
 
نکات قابل توصیه: این روغن در بیماری‌های زنان مانند کیست، احتباس حیض، بی اختیاری ادرار ناشی از سستی و برودت مثانه، و ... کاربرد دارد اما قبل از مصرف آن باید با پزشک معالج مشاوره شود.
 
منابع:
1- عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
3- عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007 
4- عقیلی خراسانی، خلاصه الحکمه، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385
5- American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013) 
6- PDR 2008
  • نام:قسط
  • خواص دارو: رافع ریاح؛ مفید در فالج، لقوه، تشنّج، ضعف عصب و بافت عصبی.
  • اجزای دارو: قسط مُر؛ سلیخه، مرزنجوش، سنبل الطّیب، میخک، جوز بوا؛ ریشه وج، صمغ باریجه؛ روغن زیتون؛ سرکۀ انگوری و آب.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ روی موضع مالیده شود.
  • ملاحظات مصرف: این روغن مصرف خوراکی ندارد.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید