قرص مُر (حبس طمث)

مدرّ حیض؛ مسقط جنین؛ مفتّح سدد؛ مسخّن رحم.

کپسول قرص مُرّ (حبس طمث) /(kapsul-e qors-e morr (habs-e tams/

خواص دارو: مدرّ حیض؛ مسقط جنین؛ مفتّح سدد؛ مسخّن رحم.

اجزای دارو: مرّ مکّیّ؛ ترمس؛ برگ سداب، فودنج، مشکطرامشیع، فوّه، حلتیت، سکبینج، جاوشیر، فسط شیرین، سنبل الطّیب؛ آب سداب.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، 1-2 کپسول.

ملاحظات مصرف: پنج روز قبل از عادت و در زمان عادت دارو قطع شود. در صورتی که تا ده روز بعد از قطع دارو عادت ظاهر نشد، دوباره شروع کنند. چون این دارو مسقط جنین است، در بارداری و شیردهی و افرادی که دچار خونریزی هستند تجویز نشود.

 

  • نام:قرص مُر (حبس طمث)
  • خواص دارو: مدرّ حیض؛ مسقط جنین؛ مفتّح سدد؛ مسخّن رحم.
  • اجزای دارو: مرّ مکّیّ؛ ترمس؛ برگ سداب، فودنج، مشکطرامشیع، فوّه، حلتیت، سکبینج، جاوشیر، فسط شیرین، سنبل الطّیب؛ آب سداب.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، 1-2 کپسول.
  • ملاحظات مصرف: پنج روز قبل از عادت و در زمان عادت دارو قطع شود. در صورتی که تا ده روز بعد از قطع دارو عادت ظاهر نشد، دوباره شروع کنند. چون این دارو مسقط جنین است، در بارداری و شیردهی و افرادی که دچار خونریزی هستند تجویز نشود.