قابض

نافع در قرحۀ ریه، درد سینه، ذات الریه، ذات الجنب؛ رافع حرقة البول، بول الدم، نفث الدم، قرحۀ کلیه و مثانه، اسهال خونی، سرفه، تب

کپسول (قابض) قرص کوکنار  /(kapsul-e ghabez (qors-e kuknār/

خواص دارو: نافع در قرحۀ ریه، درد سینه، ذات الریه، ذات الجنب؛ رافع حرقة البول، بول الدم، نفث الدم، قرحۀ کلیه و مثانه، اسهال خونی، سرفه، تب.

اجزای دارو: گل سرخ، صمغ عربی؛ نشاسته، کتیرا، ربّ السّوس؛ تخم خشخاش سفید، تخم خشخاش سیاه؛ طباشیر سفید؛ زعفران.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، 1-2 کپسول با آب خنک.

 

  • نام:قابض
  • خواص دارو: نافع در قرحۀ ریه، درد سینه، ذات الریه، ذات الجنب؛ رافع حرقة البول، بول الدم، نفث الدم، قرحۀ کلیه و مثانه، اسهال خونی، سرفه، تب.
  • اجزای دارو: گل سرخ، صمغ عربی؛ نشاسته، کتیرا، ربّ السّوس؛ تخم خشخاش سفید، تخم خشخاش سیاه؛ طباشیر سفید؛ زعفران.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، 1-2 کپسول با آب خنک.