قابض مرکب

نافع در استرخای رحم، کثرت طمث، افتادگی رحم؛ رافع رطوبت و التهاب رحم.