قابض ساده

نافع در استرخای رحم، کثرت طمث، افتادگی رحم؛ رافع رطوبت و التهاب رحم؛ مفید در عفونت دندان و گلو (به صورت غرغره).

پودر قابض ساده/pudr-e qābez-e sāde/ 


خواص دارو: نافع در استرخای رحم، کثرت طمث، افتادگی رحم؛ رافع رطوبت و التهاب رحم؛ مفید در عفونت دندان و گلو (به صورت غرغره).

اجزای دارو: گلنار، کوکنار، پوست انار، جفت بلوط، مازو سبز، مورد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: برای هربار مصرف، دو قاشق غذاخوری از پودر را با یک‌ونیم لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان آب باقی بماند. مایع را تا گرم است صاف نموده با مقداری آب ولرم مخلوط کنند و دوش واژینال بگیرند یا آن را در ظرف بزرگی ریخته مقداری آب ولرم به آن بیفزایند و روزی دو بار (هر بار بیست دقیقه) در آن بنشینند. برای عفونت دندان و گلو، مایع را پس از سرد شدن غرغره کنند.

ملاحظات مصرف: استفادۀ مجدد از مایع جوشانده شده ممنوع است.

 

  • نام:قابض ساده
  • خواص دارو: نافع در استرخای رحم، کثرت طمث، افتادگی رحم؛ رافع رطوبت و التهاب رحم؛ مفید در عفونت دندان و گلو (به صورت غرغره).
  • اجزای دارو: گلنار، کوکنار، پوست انار، جفت بلوط، مازو سبز، مورد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: برای هربار مصرف، دو قاشق غذاخوری از پودر را با یک‌ونیم لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان آب باقی بماند. مایع را تا گرم است صاف نموده با مقداری آب ولرم مخلوط کنند و دوش واژینال بگیرند یا آن را در ظرف بزرگی ریخته مقداری آب ولرم به آن بیفزایند و روزی دو بار (هر بار بیست دقیقه) در آن بنشینند. برای عفونت دندان و گلو، مایع را پس از سرد شدن غرغره کنند.
  • ملاحظات مصرف: استفادۀ مجدد از مایع جوشانده شده ممنوع است.