فاوانیا سپاری

معین حمل؛ کمک به رفع ناباروری زنان؛ بهبود ضعف و سستی رحم

کپسول فاوانیا سپاری /kapsul-e fāvāniyā sepāri/

خواص دارو: معین حمل؛ کمک به رفع ناباروری زنان؛ بهبود ضعف و سستی رحم.

اجزای دارو: عود الصّلیب ؛ فوفل؛ جوز بوا ؛ قرنفل، برگ شاه‌دانه ؛ شکر طبرزد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: پیش از صبحانه، دو کپسول.

  • نام:فاوانیا سپاری
  • خواص دارو: معین حمل؛ کمک به رفع ناباروری زنان؛ بهبود ضعف و سستی رحم.
  • اجزای دارو: عود الصّلیب ؛ فوفل؛ جوز بوا ؛ قرنفل، برگ شاه‌دانه ؛ شکر طبرزد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: پیش از صبحانه، دو کپسول.