غاریقون

ملطف و محلل اخلاط ریاح غلیظه؛ مطلح فساد اخلاط و حمیات بلغمیه (مانند گر گرفتکی یائسگی)

خواص دارو: ملطف و محلل اخلاط ریاح غلیظه؛ مطلح فساد اخلاط و حمیات بلغمیه (مانند گر گرفتکی یائسگی)

اجزای دارو: غاریقون

زمان و مقدار مصرف: هر 12 ساعت یک یا 2 کپسول

  • نام:غاریقون
  • خواص دارو: ملطف و محلل اخلاط ریاح غلیظه؛ مطلح فساد اخلاط و حمیات بلغمیه (مانند گر گرفتکی یائسگی)
  • اجزای دارو: غاریقون
  • زمان و مقدار مصرف: هر 12 ساعت یک یا 2 کپسول