صداع

رافع انواع سردرد

پودر صداع/pudr-e sodā’/ 

 

شکل دارویی: جوشانده

موارد مصرف: رافع انواع سردرد.

توضیحات: اسباب متعددی در ایجاد سردرد (صداع) دخیل هستند از جمله ضعف دماغ، سوءمزاج دماغ و سایر اعضای مشارک دماغ، تجمع اخلاط در دماغ و اعضای مشارک دماغ، ضعف اعضای مشارک دماغ، صعود بخارات از اعضای مختلف به‌ویژه معده و امعا. اجزای این دارو در برطرف کردن این اسباب و در نتیجه سردرد ناشی از آن‌ها مؤثر هستند.

عناب: منضج اخلاط غليظ و ملين صدر و احشا و مسهل اخلاط رقيق و رافع ربو و وجع صدر و صاف كننده خون و مولد خون صالح و مسكن التهاب و حدت خون و گرمي و وجع جگر و كلیه و مثانه و لزع امعا و معده و فساد مزاج جگر است.

شیرین بیان: منضج اخلاط غليظ و اخلاط مركب و مسكن التهاب معده و نرم كننده سينه و حلق و مسهل رطوبات و مقوى اعصاب و محلل رياح و مدر بول و حيض و جهت ربو و خشونت سينه و سوزش آن و حلق و نكوئي آواز و ضيق النفس و بیماری‌های ریه و كبد و مثانه و التهاب معده و حرقت بول و امراض دماغي و عصباني مفید است.‏

بومادران: ملطف و مفتح و مدر بول و حيض بوده و مطبوخ آن جهت امراض رحم‏ مفید است.

تاجریزی: ملطف و مسكن حرارت و دارای قوت قابضه و رادعه و محلل اورام حار‏ است. آشاميدن آب آن جهت اورام باطني حار مفید است.

زوفا: ملطف و مسهل بلغم و مخرج رياح غليظ و محلل اورام و جهت فالج و سرفه مزمن و ربو و ورم شش و نزله و عسر نفس و درد سينه و پهلو و زانو و معده و جگر و قولنج و سحج (خراشیدگی) امعا مفید است.

آویشن: مفتح سدد و مقطع و مجفف و محلل رياح و بلاغم و ملطف اغذيه غليظ و منقي ریه و معده و جگر و امعا از رطوبات و بلاغم و مانع صعود ابخره به دماغ و دافع جشاء بلغمي و مسکن وجع مثانه و رحم و مدر بول و حيض و دارای قوت ترياقيت‏ است.

مرزنجوش: ملطف و محلل و مفتح و جالي و مفتح و جاذب‏ است. آشاميدن مطبوخ آن مفتح سده دماغ و خياشيم و رافع صداع بارد رطب بلغمي و سوداوى و ريحى و ماليخولياى مراقي و لقوه و به دلیل تحلیل رطوبات و رياح دماغي حابس زكام است‏. آشاميدن مطبوخ آن جهت درد سينه و سرفه و ضيق النفس و خفقان و وجع فؤاد و تسخين اعضاى باطني و احشا و تحليل رياح سپرز مفید و رافع مغص و استسقا و عسر البول و احتباس حيض و قولنج ريحي‏ است.

پرسیاوشان: ملطف و مفتح و منضج و محلل و مجفف است. آشاميدن مطبوخ آن جهت اسهال صفرا و سودا و بلغم موجود در معده و امعا و جهت تنقيه سينه و شش و ربو و ضيق النفس و درد سينه و يرقان و ادرار بول و حيض و نفاس مفید است.

خطمی: محلل و منضج و رادع و مرخي و ملين‏ و آشاميدن طبيخ سه درهم آن جهت رفع زحير و قولنج و سده امعا و قرحه آن و اسهال صفراوى و حرقة البول و امعا و ورم آن و اسهال ردىء‏ مفید است.

رازیانه: مفتح سدد مجارى سينه و كبد و طحال و كلیه و مثانه و مسكن اوجاع آن‌ها كه از برودت باشد و مقوى معده و محلل رياح و اخلاط غليظ و مولد شير و زياده كننده آن است. مدر بول و حيض و مجفف قوى و دارای قوت قابضه‏ است. جهت تحليل رياح غليظ و درد پهلو و تهي‌گاه و قولنج و رفع رطوبات رقيق و غليظ و چسبیده به معده و غثيان و دفع بلغم حامض و بدرقه قوت ادويه و رساندن آن‌ها به اطراف بدن‏ مفید است.

زنجبیل: مقوى قوت حافظه و هاضمه و معده و كبد و مفتح سده جگر و محلل رياح غليظ معده و امعا و مقطع بلاغم و رطوبات غليظ چسبيده به سطح معده و امعا و مجفف آن‌ها و ملين طبع و مخرج خلط غليظ و رطوبات دماغي بوده و رافع برودت اعصاب و تقطيرالبول حادث از برودت و ضعف آلات بول و اسهالی است كه از فساد غذا باشد.

اجزاء فراورده: عنّاب، شيرين‌بيان، بومادران، تاجريزي، زوفا، آويشن، مرزنجوش، پرسياوش، خطمي، رازيانه، زنجبيل

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: منضج اخلاط، مفتح،‌ مسکن التهاب، ملطف، قابض

مزاج کلی دارو: معتدل مایل به گرمی

منع مصرف: در مبتلایان به خونریزی فعال در اعضای مختلف بدن از جمله رحم، روده، و معده ممنوع است. در صورت مصرف داروهای ضدانعقادی و ضدپلاکتی و زخم فعال گوارشی با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی: باعث افزایش میزان خونریزی زمان عادت ماهیانه می‌شود. در افراد حساس ممکن است باعث آلرژی پوستی شود.

دستور مصرف: براي هر بار مصرف (هر 8 یا 12 ساعت)، يك قاشق غذاخوري از پودر را در يك‌ونيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در بارداری ممنوع است. در شیردهی تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

نکات قابل توصیه: این دارو می‌تواند در نضج اخلاط و دفع رطوبات ریوی مفید باشد.

 

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. عقیلی خراسانی، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385

 

 

 

 

 

  • نام:صداع
  • خواص دارو: رافع انواع سردرد.
  • اجزای دارو: عنّاب،شیرین بیان، تاجریزی، گل بومادران، گل زوفا، برگ آویشن، مرزنجوش، پرسیاوشان، گل خطمی، تخم رازیانه؛ زنجبیل.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 تا 12 ساعت، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس دارو را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید