شوید

ملطّف؛ مسخّن؛ محلّل؛ نافع در درد مفاصل، درد بافت‌های عصبی، دردهای ناشی از برودت؛ رافع تهبّج اطراف، قشعریره، لرز (در تب‌ها)، سستی اعضا که از برودت باشد؛ محلل ریاح؛ مسکن، منوّم.

روغن شوید (شبت) /rowqan-e ševid (šebet)/


خواص دارو: ملطّف؛ مسخّن؛ محلّل؛ نافع در درد مفاصل، درد بافت‌های عصبی، دردهای ناشی از برودت؛ رافع تهبّج اطراف، قشعریره، لرز (در تب‌ها)، سستی اعضا که از برودت باشد؛ محلل ریاح؛ مسکن، منوّم.

اجزای دارو: برگ شوید، تخم شوید؛ روغن کنجد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ به موضع مالیده شود.

 

  • نام:شوید
  • خواص دارو: ملطّف؛ مسخّن؛ محلّل؛ نافع در درد مفاصل، درد بافت‌های عصبی، دردهای ناشی از برودت؛ رافع تهبّج اطراف، قشعریره، لرز (در تب‌ها)، سستی اعضا که از برودت باشد؛ محلل ریاح؛ مسکن، منوّم.
  • اجزای دارو: برگ شوید، تخم شوید؛ روغن کنجد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ به موضع مالیده شود.