سیاه دانه

روغن سیاه دانه/rowqan-e siyah dane /


خواص دارو: جهت فالج، لقوه، تشنج، اوجاج بارده مفاصل، سستی آلت تناسلی، رفع سده اعصاب، اعیا، درد کمر، تقویت باه و انعاظ

اجزای دارو: سیاه دانه، روغن بادام تلخ.

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

 
  • نام:سیاه دانه
  • خواص دارو: جهت فالج، لقوه، تشنج، اوجاج بارده مفاصل، سستی آلت تناسلی، رفع سده اعصاب، اعیا، درد کمر، تقویت باه و انعاظ
  • اجزای دارو: سیاه دانه، روغن بادام تلخ.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.