سورنجان مویزی

رافع رطوبات مفاصل؛ نافع در درد مفاصل، ورم مفاصل، امراض التهابی، عرق النّسا، نقرس

کپسول سورنجان مویزی /kapsul-e suranjān-e mavizi/


خواص دارو: رافع رطوبات مفاصل؛ نافع در درد مفاصل، ورم مفاصل، امراض التهابی، عرق النّسا، نقرس.

اجزای دارو: حنا، سنا؛ تخم گشنیز، عاقرقرحا، سورنجان، صبر زرد، دارفلفل؛ کشمش منقّی.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، یک کپسول همراه آب گرم.

ملاحظات مصرف: چون امکان بالا رفتن فشار خون در بیمار هست، باید در چند روز اول مصرف، فشار بیمار کنترل شود. برای درمان بیماری‌های التهابی درازمدت، تا دو ماه مصرف شود.

 

  • نام:سورنجان مویزی
  • خواص دارو: رافع رطوبات مفاصل؛ نافع در درد مفاصل، ورم مفاصل، امراض التهابی، عرق النّسا، نقرس.
  • اجزای دارو: حنا، سنا؛ تخم گشنیز، عاقرقرحا، سورنجان، صبر زرد، دارفلفل؛ کشمش منقّی.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، یک کپسول همراه آب گرم.
  • ملاحظات مصرف: چون امکان بالا رفتن فشار خون در بیمار هست، باید در چند روز اول مصرف، فشار بیمار کنترل شود. برای درمان بیماری‌های التهابی درازمدت، تا دو ماه مصرف شود.