سفوف مهزل

لاغر کننده

کپسول سفوف مهزل /(kapsul-e safuf-e mohzel mohazzel)/

خواص دارو: لاغر کننده.

اجزای دارو: تخم زنیان، تخم کرفس، سنبل الطّیب، لک مغسول ؛ گل سرخ، مرزنجوش.

زمان، مقدار، و روش مصرف: قبل از صبحانه، 2-4 کپسول با عرق زیرۀ سیاه.

ملاحظات مصرف: این دارو باید با مایع ضدچاقی، روغن معرّق و شربت بزوری همراه شود.

 

  • نام:سفوف مهزل
  • خواص دارو: لاغر کننده.
  • اجزای دارو: تخم زنیان، تخم کرفس، سنبل الطّیب، لک مغسول ؛ گل سرخ، مرزنجوش.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: قبل از صبحانه، 2-4 کپسول با عرق زیرۀ سیاه.
  • ملاحظات مصرف: این دارو باید با مایع ضدچاقی، روغن معرّق و شربت بزوری همراه شود.