سفوف مهزل

لاغر کننده

کپسول سفوف مهزل /(kapsul-e safuf-e mohzel mohazzel)/

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: مهزل

توضیحات:لاک مغسول: جالى و محلل و منقى اخلاط، و جهت تقويت معده و جگر و احشا و تفتيح سده كبد و طحال و تنقيه اخلاط بارد و وجع كبد و تحليل اورام باطني نافع است. به‌خاصيت، لاغركننده بدن است.‏

نانخواه: مجفف و ملين و محلل رياح است. جهت تفتيح سدد و تليين بطن و تحليل رياح و رفع مغص ريحى مفید است. جهت فواق و قی و غثيان و جشاء و آروغ بدبو و تخمه و رياح و قراقر و هضم طعام و دفع فساد اشتها و بلت و برودت معده و كبد و احشا مفید بوده و مقوى و مسخن معده و كبد بارد می‌باشد‏.

کرفس: جهت فواق و برودت احشا و اوجاع ظَهر و اكثر امراض بارد بلغمي ‏و رفع قی و سحج و مغص مفید است و محلل رياح و نفخ و مفتح سده كبد و طحال و هاضم غذا و جاذب فضول از معده می‌باشد.

سنبل الطیب: مفتح سده معده و كبد و مقوى فم معده و جگر بارد و مسخن آن‌ها و مقوى قوت ماسكه و مجفف رطوبات و فضول زبان و سينه و معده و مانع ریزش مواد به‌ معده و امعا و دافع گزش آن‌ها و جهت تحليل نفخ و رياح و بیماری‌های كبد بارد رطب مفید است.

گل‌سرخ: مقوى قوى و ملطف و جالى و مسهل و مسكن صفرا و بلغم رقيق، و جهت تقويت معده و جگر و امعا مفید است.

مرزنجوش: ملطف و محلل و مفتح و جالي است. مطبوخ آن مسخن اعضاى باطني و احشا و رافع مغص و قولنج ريحي‏ و وجع فواد می‌باشد.

این ترکیب با بهبود هاضمه و تسخین احشا و جگر می‌تواند باعث تولید خلط مناسب و عدم تولید اخلاط بلغمی نامناسب شود. از سوی دیگر، تسخین احشا از گرسنگی کاذب ناشی از سردی جلوگیری کرده و پرخوری را مهار می‌کند. این داروی مرکبه با قوه تحلیل باعث از بین رفتن بلغم زیادی و در نتیجه تحلیل چربی بدن می‌شود. همچنین منع ریزش مواد مضر به معده و امعا باعث جلوگیری از تخمه و فساد غذا می‌شود. 

اجزاء فراورده: زنیان، تخم کرفس، سنبل الطیب، لاک، گلسرخ، مرزنجوش

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: هاضم غذا، محلل ریاح، مجفف، مفتح، جالی، مسخن احشا، مقوی معده و جگر، ملین

منع مصرف: مصرف این دارو در افراد مبتلا به سردرد مشارکت معدی، افراد با سابقه زخم معده و اثنی عشر وبیماری‌های کبدی و صفراوی، افراد دچار خونریزی در حال حاضر و در معرض خونریزی احتمالی، و مبتلایان به کم‌خونی (تالاسمی یا هموگلوبین پایین) ممنوع است و در صورت نیاز باید تحت نظر پزشک انجام گیرد. برای گرم مزاجان مضر است و موجب آزار معده گرم می‌شود.

عوارض جانبی: مصرف طولانی مدت بدون دستور پزشک برای کبد مضر است. در افراد مستعد ممکن است باعث ایجاد فتوتوکسیسیته و آلرژی پوستی شود. این دارو ممکن است باعث یبوست شود و در این صورت همراه با گلقند مصرف شود.

دستور مصرف: نیم‌ساعت پیش از ناهار و نیم‌ساعت پیش از شام دو عدد کپسول با عرق زیره سیاه میل شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است. این دارو در افرادی که داروهای ضد انعقادی، ضد پلاکتی، و داروهایی مصرف می‌کنند که احتمالا باعث ایجاد واکنش به نور می‌شوند باید با احتیاط تجویز شود. 

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: مصرف بیش از سه ماه این دارو توصیه نمی‌شود زیرا احتمال بروز عوارض کبدی وجود دارد.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008
  • نام:سفوف مهزل
  • خواص دارو: لاغر کننده.
  • اجزای دارو: تخم زنیان، تخم کرفس، سنبل الطّیب، لک مغسول ؛ گل سرخ، مرزنجوش.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: قبل از صبحانه، 2-4 کپسول با عرق زیرۀ سیاه.
  • ملاحظات مصرف: این دارو باید با مایع ضدچاقی، روغن معرّق و شربت بزوری همراه شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید