سفوف مفتّت

دافع سنگ‌های کلیه و مثانه

پودر مفتّت حَصات /pudr-e mofattet-e hasāt/

خواص دارو: دافع سنگ‌های کلیه و مثانه.

اجزای دارو: تخم خیار سبز، تخم کدو، تخم خیارچنبر، خارخسک، تخم رازیانه؛ تخم انیسون، تخم کرفس.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.

ملاحظات مصرف: یک روز (صبح و شب) از پودر مدرّ و روز بعد از پودر مفتّت استفاده شود. مصرف این دارو باید با مصرف کپسول مفتّت یا معجون حجر الیهود یا معجون قانصه یا شربت بزوری همراه باشد.

 

  • نام:سفوف مفتّت
  • خواص دارو: دافع سنگ‌های کلیه و مثانه.
  • اجزای دارو: تخم خیار سبز، تخم کدو، تخم خیارچنبر، خارخسک، تخم رازیانه؛ تخم انیسون، تخم کرفس.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: نیم‌ساعت پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک کیسه از پودر را در یک‌ونیم لیوان آب با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنند و تا گرم است بنوشند.
  • ملاحظات مصرف: یک روز (صبح و شب) از پودر مدرّ و روز بعد از پودر مفتّت استفاده شود. مصرف این دارو باید با مصرف کپسول مفتّت یا معجون حجر الیهود یا معجون قانصه یا شربت بزوری همراه باشد.