سفوف دَِِرونَج

درمان تپش قلب، کاهش دهنده فشارخون دیاستولی

کپسول سفوف درونج /kapsul-e safuf-e da(o)runaj/

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: درمان تپش قلب، کاهش دهنده فشارخون دیاستولی

توضیحات:

کپسول درونج، ضربان قلب را تنظیم می‌کند و آرامش بخش است و اکثر تپش‌های قلب (از هر دو نوع سرد و گرم) را برطرف می‌کند. این دارو هاضمه را بهبود می‌بخشد و سودا را دفع کرده و از آسیب ناشی از ریاح گوارشی و سودا در قلب جلوگیری می‌کند. مصرف این دارو پس از دو الی سه روز فشارخون را بین دو تا سه درجه کاهش می‌دهد.

درونج: محلل بلغم و سودا و مقوى حواس و دل و معده و سپرز و مفرح و دارای ترياقيت و جهت خفقان و ماليخوليا مراقي و تقويت هاضمه و تلطيف رياح غليظ معده و امعا مفید است.

گل گاوزبان: مفرح و مقوى ارواح و حرارت غريزى و اعضاى رئيسه و حواس و ملين طبع و مسهل مره صفرا و اخلاط محترقه و سوداى متولد از خلط سوداوى و تسكين دهنده اعراض آن‌ها و امراض سوداوي (از جمله خفقان سوداوى و ترس بی‌جا و وسواس و حديث نفس و فزع و خوف و غم و هم) است.‏

زرنباد: مفتح سدد و مفرح و مقوى دل و دماغ و معده و موافق روح حيواني و طبيعي و مسهل سودا و جهت وحشت (ترس بی‌جا) و مواد سوداوى و خفقان مفید است.

فرنجمشک: مفتح سده دماغي و مقوى دل و جهت خفقان و وسواس عارض از سودا و بلغم در قلب‏ مفید است. مقوى معده و كبد و هاضم غذاى غليظ و محلل رياح است.

گل‌سرخ: مقوى قُوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسكن صفرا و بلغم رقيق و قابض و جهت تقويت معده و جگر و کلیه و امعا و مقعد مفید است.

اجزاء فراورده: درونج، گل گاوزبان، زرنباد، گل‌سرخ، فرنجمشک

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مقوی دِماغ و قلب و حواس، مفرح، ملطف ریاح غلیظ، محلل و مسهل سودا، مفتح

مزاج کلی دارو: گرم و خشك

منع مصرف: مبتلایان به افت فشارخون یا ضعف شدید. درصورت مصرف داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی احتیاط شود. این دارو ممکن است به طور ملایم باعث کاهش قندخون شود.

عوارض جانبی: در بعضی افراد ممکن است باعث افت فشارخون شود.

دستور مصرف: هر 8 تا 12 ساعت 1 کپسول میل شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: در صورت افت فشارخون به دنبال مصرف کپسول درونج، تعداد کپسول مصرفی در طی روز باید کاهش یابد.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
 3. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
 4. قاینی هروی، قرابادین صالحی، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2004
 5. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
 6. PDR 2008
 • نام:سفوف دَِِرونَج
 • خواص دارو: درمان تپش قلب، کاهش دهنده فشارخون دیاستولی
 • اجزای دارو: درونج عقربی، گل گاوزبان؛ زرنباد؛ گل سرخ، فرنجمشک
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، یک کپسول.
 • ملاحظات مصرف: بهتر است با ماء العسل مصرف شود. اگر پس از سی روز کاهش فشار خون پایدار پدید آمد، مقدار دارو به نصف مقدار اولیه کاهش یابد. در صورت ادامه یافتن کاهش فشار در ماه دوم، مقدار مصرف به یک چهارم مقدار اولیه تغییر کند.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید