سفوف دَِِرونَج

نافع در خفقان بارد و تپش قلب ناشی از آن؛ کاهندۀ فشار خون دیاستولیک.

کپسول سفوف درونج /kapsul-e safuf-e da(o)runaj/


خواص دارو: نافع در خفقان بارد و تپش قلب ناشی از آن؛ کاهندۀ فشار خون دیاستولیک.

اجزای دارو: درونج عقربی، گل گاوزبان؛ زرنباد؛ گل سرخ، فرنجمشک

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، یک کپسول.

ملاحظات مصرف: بهتر است با ماء العسل مصرف شود. اگر پس از سی روز کاهش فشار خون پایدار پدید آمد، مقدار دارو به نصف مقدار اولیه کاهش یابد. در صورت ادامه یافتن کاهش فشار در ماه دوم، مقدار مصرف به یک چهارم مقدار اولیه تغییر کند.

 

  • نام:سفوف دَِِرونَج
  • خواص دارو: نافع در خفقان بارد و تپش قلب ناشی از آن؛ کاهندۀ فشار خون دیاستولیک.
  • اجزای دارو: درونج عقربی، گل گاوزبان؛ زرنباد؛ گل سرخ، فرنجمشک
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، یک کپسول.
  • ملاحظات مصرف: بهتر است با ماء العسل مصرف شود. اگر پس از سی روز کاهش فشار خون پایدار پدید آمد، مقدار دارو به نصف مقدار اولیه کاهش یابد. در صورت ادامه یافتن کاهش فشار در ماه دوم، مقدار مصرف به یک چهارم مقدار اولیه تغییر کند.