سفوف حفظ

تنقیه و تقویت دماغ، موجب زیادتی حرارت غریزی؛ زایل کننده نسیان

کپسول سفوف حفظ /kapsul-e safof-e hefz/

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: جهت تقويت دماغ و تنقيه او از رطوبات فاسده و زيادتى حرارت غريزى و زايل كردن نسيان

توضیحات:

اجزاء فراورده: کندر، مصطکی، دارچین، دارفلفل، عود، لسان الثور، بادرنجبویه، کاکنج ، شکر سرخ

کندر: دارای قوت مجففه و قابضه و منضجه و جالي است‏. منقي روح حيواني و دماغي و محلل رياح‏، مقوى دل و قوت حافظه و جالب و مجفف رطوبات دماغى به‌خصوص با مصطكى است و چون هر روز صبح ناشتا بياشامند جهت رفع زيادتى بلغم و رفع بلادت و نسيان مجرب‏ است.

مصطکی: ملطف و محلل و جالي و قابض و مقوى قُوى و اعضاى رئيسه و معده است. با كندر جهت حدت ذهن و تقويت حفظ و فهم‏ مفید است.

دارچین: به‌غايت ملطف و مفتح و مفرح نفس و منضج عفونت اخلاط و ترياق سموم حيوانى و نباتي و معدني و حافظ قوت‌هاى نفساني و حيواني و طبيعي و جالى باصره و محلل رياح و مواد بارده و مجفف رطوبات دماغي و نزلات بارده رطبه و امراض بارده دماغيه و مقوى باه و جهت خفقان و وحشت و وسواس و جنون و تقويت اعضاى رئيسه مفید است.

دارفلفل: محلل مواد بارده و رياح و مفتح سده جگر و سپرز و هاضم طعام و مقوى و محرك باه و زياده كننده مني و بالجمله امراض بارده رطبه را مفيد است.

عود: ملطف و مفتح سدد و مفرح و مقوى اعصاب و حواس و قواى دماغي و قلب و كبد و معده و احشا و كلیه و پراكنده كننده رياح و محلل آن‌هاست. آشاميدن آن بسيار مقوى حواس و اعضاى دماغى و اعصاب است.همچنین مقوى باه و ممسك بول و مني و ودى و مذى حادث از برودت و رطوبت و ضعف مثانه و اوعيه‏ مني است و رطوبات سائله از رحم بازدارد و آن را خشك و گرم سازد.

لسان الثور: مفرح و مقوى ارواح و حرارت غريزى و اعضاى رئيسه و حواس و ملين طبع و مسهل مره صفرا و اخلاط محترقه و سوداى متولد از خلط سوداوى و تسكين اعراض آن‌ها و امراض سوداويه است. آشاميدن آن با مطبوخات مناسب جهت سرسام و برسام و ماليخوليا و جنون و خفقان سوداوى و توحش و وسواس و حديث نفس و فزع و خوف و غم و هم مفید است.‏

بادرنجبویه: مقوى دل و دماغ و حواس و حفظ و ذكاء و معده و جگر و مفرح و مفتح سده دماغي و ملطف و دافع كابوس می‌باشد و جهت وحشت سوداوى و خفقان و غشى و تحليل سودا مفید است.

شکرسرخ: ملين طبع و سريع‌النفوذ به عمق بدن است و جهت تقويت ارواح و قُوى و كبد و توليد خون صالح و استحكام اعصاب و عِظام و منع پيرى و رفع خلط سوداوى و امراض آن‏ نافع است.

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مقوی دماغ، رافع رطوبت دماغ، افزایش قُوه حافظه و رفع نسیان

مزاج کلی دارو: گرم و خشك

منع مصرف: در کودکان و مبتلایان به اختلالات خواب (که بیشتر احتمال خشکی دماغ دارند)، حساسیت‌های تنفسی (نزله گرم) و جوانان گرم مزاج تجویز نشود.

در افراد مبتلا به خونریزی‌ داخلی تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

در مصرف کنندگان داروهای ضد انعقاد یا ضد پلاکت باید با احتیاط تجویز شود. به علت تشابه بالای ترکیبات آلرژن موجود در دارچین و بلسان، در کسانی که نسبت به بلسان و دارچین حساسیت دارند، باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: در دوزهای درمانی مناسب خطر یا عارضه‌ای ندارد. ممکن است افراد گرم مزاج در مصرف طولانی مدت، عوارض ناشی از سوء مزاج گرم نشان دهند که در این صورت جهت ادامه مصرف با پزشک معالج مشورت شود. در صورت بروز یبوست از گلقند استفاده شود.

دستور مصرف: صبح ناشتا و شب هنگام خواب، یک الی دو کپسول با آب گرم مصرف شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: در تابستان، یک عدد هر 12 ساعت و در زمستان دو عدد هر 12 ساعت مصرف شود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

 

 
  • نام:سفوف حفظ
  • خواص دارو: تنقیه و تقویت دماغ، موجب زیادتی حرارت غریزی؛ زایل کننده نسیان
  • اجزای دارو: کندر، مصطکی، دارچین، دارفلفل، عود هندی، لسان الثور، بادرنجبویه، کاکنج، شکر سرخ
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح ناشتا و شب هنگام خواب یک الی دو کپسول با آب گرم میل شود.
  • ملاحظات مصرف: در تابستان، یک روز در میان مصرف شود. ممکن است افراد گرم مزاج در مصرف طولانی مدت،، عوارض ناشی از سوء مزاج گرم نشان دهند. که دراین صورت جهت ادامه مصرف با پزشک معالج مشورت شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید