سفوف حفظ

تنقیه و تقویت دماغ، موجب زیادتی حرارت غریزی؛ زایل کننده نسیان

کپسول سفوف حفظ /kapsul-e safof-e hefz/


خواص دارو: تنقیه و تقویت دماغ، موجب زیادتی حرارت غریزی؛ زایل کننده نسیان

اجزای دارو: کندر، مصطکی، دارچین، دارفلفل، عود هندی، لسان الثور، بادرنجبویه، کاکنج، شکر سرخ

زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح ناشتا و  شب هنگام خواب یک الی دو کپسول با آب گرم میل شود.

ملاحظات مصرف: در تابستان، یک روز در میان مصرف شود. ممکن است افراد گرم مزاج در مصرف طولانی مدت،، عوارض ناشی از سوء مزاج گرم نشان دهند. که دراین صورت جهت ادامه مصرف با پزشک معالج مشورت شود.

 
  • نام:سفوف حفظ
  • خواص دارو: تنقیه و تقویت دماغ، موجب زیادتی حرارت غریزی؛ زایل کننده نسیان
  • اجزای دارو: کندر، مصطکی، دارچین، دارفلفل، عود هندی، لسان الثور، بادرنجبویه، کاکنج، شکر سرخ
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح ناشتا و شب هنگام خواب یک الی دو کپسول با آب گرم میل شود.
  • ملاحظات مصرف: در تابستان، یک روز در میان مصرف شود. ممکن است افراد گرم مزاج در مصرف طولانی مدت،، عوارض ناشی از سوء مزاج گرم نشان دهند. که دراین صورت جهت ادامه مصرف با پزشک معالج مشورت شود.