سفوف اهلیلج افسنتینی

نافع در عدم کنترل مدفوع در بزرگسالان

پودر سفوف اهلیلج افسنتینی/pudr-e safuf-e ’ehlile(a)j-e ’afsantini/ 


خواص دارو: نافع در عدم کنترل مدفوع در بزرگسالان

اجزای دارو: ابهل، افسنتین، ایرسا، سعد کوفی؛ تخم زنیان، زیرۀ سیاه، گل سرخ، قدومه، نارمشک، بوزیدان؛ مصطکی، شکر سرخ، صعتر، زوفای خشک؛ هلیلۀ کابلی.

زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح‌ها پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک قاشق مرباخوری همراه آب.

 

  • نام:سفوف اهلیلج افسنتینی
  • خواص دارو: نافع در عدم کنترل مدفوع در بزرگسالان
  • اجزای دارو: ابهل، افسنتین، ایرسا، سعد کوفی؛ تخم زنیان، زیرۀ سیاه، گل سرخ، قدومه، نارمشک، بوزیدان؛ مصطکی، شکر سرخ، صعتر، زوفای خشک؛ هلیلۀ کابلی.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: صبح‌ها پیش از صبحانه و شب‌ها پیش از خواب، یک قاشق مرباخوری همراه آب.