زنجبیل

نافع در وجع مفاصل و درد ریاح غلیظ

روغن زنجبیل /rowqan-e zanje(a)bil/


خواص دارو: نافع در وجع مفاصل و درد ریاح غلیظ

اجزای دارو: زنجبیل؛ روغن کنجد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: با ماساژ بر محل مورد نظر مالیده شود.

ملاحظات مصرف: ممکن است در برخی افراد حساسیت ایجاد کند.

 

  • نام:زنجبیل
  • خواص دارو: نافع در وجع مفاصل و درد ریاح غلیظ
  • اجزای دارو: زنجبیل؛ روغن کنجد.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: با ماساژ بر محل مورد نظر مالیده شود.
  • ملاحظات مصرف: ممکن است در برخی افراد حساسیت ایجاد کند.