زرنباد

مفرّح؛ نافع در مالیخولیا

کپسول زرنباد /kapsul-e zoronbād/


خواص دارو: مفرّح؛ نافع در مالیخولیا.

اجزای دارو: زرنباد، گل گاوزبان .

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، یک کپسول با ماء العسل.

ملاحظات مصرف: این دارو از راه پوست مواد را دفع می‌کند، لذا ممکن است سبب سرخی یا بثورات پوستی شود. در این صورت، از روغن بنفشه به صورت موضعی استفاده شود.

 

  • نام:زرنباد
  • خواص دارو: مفرّح؛ نافع در مالیخولیا.
  • اجزای دارو: زرنباد، گل گاوزبان .
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر هشت ساعت، یک کپسول با ماء العسل.
  • ملاحظات مصرف: این دارو از راه پوست مواد را دفع می‌کند، لذا ممکن است سبب سرخی یا بثورات پوستی شود. در این صورت، از روغن بنفشه به صورت موضعی استفاده شود.