ریاح

کاسر ریاح، رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگی اعضا و صداع ریاحی

کپسول ریاح /kapsul-e riah/

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: کاسر ریاح، رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگی اعضا و صداع ریحی

توضیحات:

زرنباد: مفتح سدد و مفرح و مقوى دل و دماغ و معده و موافق روح حيواني و طبيعي و مبهي و مدر بول و حيض و مسهل سودا و جهت وحشت و مواد سوداوى و خفقان و رياح رحم و تحريك باه و نعوظ مفید است.

جوزبوا: مفرح و ملطف و حافظ حرارت غريزى و هاضم طعام و مقوى معده و فم آن و مرى و جگر و باه مبرودين و جهت صلابت جگر و سپرز و اورام بارد آن و و تحليل ریاح و رطوبت معده و زلق الامعا و ازاله رطوبات‏ متعفن معده و عسرالبول شربا مفيد است.

هل: دارای قوت ترياقيت و قابضه‏ و مفرح و ملطف و جالى و محلل و خوش‏بو كننده عرق و رائحه دهان‏ است. ناشف رطوبات صدر و حلق و معده و مقوى قلب و جهت خفقان بارد و تقويت معده و تسخين و رفع بلّت آن و غثيان و وجع معده بارد ريحي و آوردن جشاء و انهضام طعام به‌تنهائي و يا با ادويه مناسب مفید است.

قرنفل: دارای قوت ترياقيت و تفريح ‏و مقوى ارواح و اعضاى رئيسه باطني، مقوى معده و قوت هاضمه و امعا و كبد و كلیه بارد و طحال و باه و رحم و مسخن [آن‌ها] و رافع امراض بارد اعضاى مذكور و فواق و جشاء و تحليل رياح غليظ حاصل از اغذيه لزج غليظ و استسقاى لحمي و تقطيرالبول و سلس آن و بیماری‌های بلغمي و سوداوى و زلق الامعاء رطوبي و امراض بارد رحم است.

کرفس: مفتح و محلل است. جهت درد پهلو و فواق (سکسکه) و برودت احشا مفید و محرك اشتهاى طعام و باه و محلل رياح و نفخ و معين بر تفتيح سده كبد و طحال و ادرار بول و حيض و وجع ورك و عرق النسا و نقرس و اوجاع ظَهر و اكثر امراض بارد بلغمي است.

زنجبیل: مقوى قوت حافظه و هاضمه و معده و كبد و مفتح سده جگر و مبهي و محلل رياح غليظ معده و امعا و مقطع بلاغم و رطوبات غليظ چسبيده به سطح معده و امعا و مجفف آن‌ها و ملين طبع و جهت اسهال كه از فساد غذا باشد و تسكين تشنگي بلغمي‏ مفید است.

عاقرقرحا: مفتّح و محلّل و مقوّى باه مبرودين و مسهل بلغم و مدرّ بول و حيض و عرق و شير و جهت درد سينه و سرفه و مفاصل و استسقاء نافع‏ است.

کمون: مسخن و ملطف و مقطع و محلل و مجفف و قابض‏ است. آشاميدن آن جهت تقويت معده و امعا و كبد و كلیه و تحريك اشتها و تحليل رياح و نفخ و رفع فواق رطوبي و ريحي و تخمه و مغص ريحي و ورم طحال و اسهال رطوبي (خصوص بريان نموده آن درين امر) مفید است و مدر بول و حيض و رافع تقطيرالبول می‌باشد.

کرویا: ملطف و محلل رياح و نفخ و قابض طبع و مصلح اغذيه نفاخ است‏. مانع صعود بخار به دماغ است‏. جهت ضيق‌النفس و خفقان بارد و فواق (سکسکه) ريحى‏ مفید است. مسخن معده و محرك آروغ و اشتها و مانع تخمه و ترش شدن غذا در معده و مغص و محلل بلغم و مدر بول و دافع درد معده و مغص و رياح كلیه و مثانه است.

گیاهانی که این ترکیب را تشکیل می‌دهند همه، مسخن و دارای قدرت تحلیل رطوبات زاید و ریاح حاصل از آن هستند و بیماری‌های ناشی از ریح (مانند گرفتگی عضلات پشت، درد مفاصل و سردرد ریحی و ریح کلیوی) را برطرف می‌کنند. همچنین با خاصیت ادرار بول و حیض به درمان احتباس این دو کمک می‌کنند. این ترکیب همچنین مقوی باه و فم معده و قوت هاضمه است.

اجزاء فراورده: زرنباد، جوز، هل، قرنفل، کرفس، زنجبیل، عاقرقرحا، زیره

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: محلل ریاح، مفتح سدد، مقوی و مسخن معده و مقوی هاضمه، مقطع و جالی بلغم

مزاج کلی دارو: گرم و خشك

منع مصرف: ممکن است با داروهای ضدانعقادی و ضدپلاکتی تداخل داشته باشد. به دلیل وجود هل و زنجبیل، مبتلایان به سنگ کیسه صفرا باید قبل از مصرف این دارو با پزشک مشورت کنند.

در افراد گرم‌مزاج یا دچار بیماری‌های ناشی از سوءمزاج گرم مانند التهاب کلیه احتیاط شود. همچنین در افراد مبتلا به آلرژی به گیاهان و مواد معطر و نزله‌های گرم با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی: ممکن است بعد از مصرف این دارو بثورات پوستی یا درماتیت تماسی ایجاد شود که با قطع دارو بهبود می‌یابد.

دستور مصرف: هر 8 ساعت 1 کپسول میل شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

  • نام:ریاح
  • خواص دارو: کاسر ریاح، رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگی اعضا و صداع ریاحی
  • اجزای دارو: زرنباد، جوز، قرنفل، کرفس، زنجبیل، عاقرقرحا، جندبیدستر اصلاح شده، زیره مدبر
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک عدد کپسول میل شود.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید