ریاح

کاسر ریاح، رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگی اعضا و صداع ریاحی

کپسول ریاح /kapsul-e riah/


خواص دارو: کاسر ریاح، رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگی اعضا و صداع ریاحی

اجزای دارو: زرنباد، جوز، قرنفل، کرفس، زنجبیل، عاقرقرحا، جندبیدستر اصلاح شده، زیره مدبر

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک عدد کپسول میل شود.

  • نام:ریاح
  • خواص دارو: کاسر ریاح، رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگی اعضا و صداع ریاحی
  • اجزای دارو: زرنباد، جوز، قرنفل، کرفس، زنجبیل، عاقرقرحا، جندبیدستر اصلاح شده، زیره مدبر
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8 ساعت یک عدد کپسول میل شود.