روغن مرزنجوش

جهت فالج، لقوه، رعشه، شقیقه، دردسر بارد، مفتح سده گوش، گرانی سامعه و ریاح آن، امراض عصب بارد

روغن مرزنجوش  /rowqan-e marzanjosh/

 

شکل دارویی: روغن

موارد مصرف: جهت فالج، لقوه، رعشه، شقیقه، درد سر بارد، مفتح سده گوش، گرانی سامعه و ریاح آن، امراض عصب بارد

توضیحات:

مرزنجوش: ملطف و محلل و جالي و مفتح و جاذب‏ است؛ بوئيدن آن جهت تقويت دماغ و تفتيح سده منخرين مفید بوده و سعوط آن جهت تنقيه دماغ و لقوه و صرع و تدهين به روغن آن جهت فالج و امراض عصب بارد نافع است. قطور روغن آن نيز جهت درد گوش و يا گذاشتن پنبه آلوده به روغن آن در گوش رافع گرفتگی آن بوده و طِلاى آن محلل اورام بلغمي است؛ مالیدن روغن آن جهت التواى عصب و وجع ظَهر و اربيه مفید است.

روغن مرزنجوش محلل ریاح اعضا است. درد گوش ناشی از باد سرد را برطرف می‌کند در رفع عفونت گوش مؤثر است و چکاندن آن در گوش، امراض ریحی دماغ (صداع و شقيقه و سدر و دوار) را برطرف می‌کند. همچنین روغن‏ مرزنجوش‏ در دوار (سرگیجه) بلغمى نافع و مجرب است. چکاندن آن در بینی در رفع صداع سوداوی یا سوداوی بلغمی و تدهین به آن در کابوس بلغمی مفید است. غرغره با آن در رفع ثقل زبان (بعد از تنقیه دماغ و بدن) و تدهین به آن در تشنج عضلانی و پرش موضعی و رفع اعیا (خستگی) مؤثر است.

اجزاء فراورده: مرزنجوش، روغن زیتون

آثار دارو از دید طب سنتی: ملطف، محلل، جالي، مفتح، جاذب

مزاج کلی دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در زخم باز استفاده نشود. از تماس روغن با چشم اجتناب شود.

عوارض جانبی: گزارشی موجود نیست. ممکن است باعث خارش پوست و ایجاد آلرژی در افراد حساس شود.

دستور مصرف: طبق دستور پزشک مصرف شود (فقط برای مصارف خارجی).

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در حاملگی ممنوع است.

منابع:

 1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
 2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
 3. ناظم جهان، محمد اعظم، اكسير اعظم، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، 1387 ه.ش.
 4. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، جلد 1، مؤسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
 5. جمالی یزدی، مطهربن محمد، فرخ نامه، تهران: امیرکبیر، 1386 ه.ش
 6. حاجی شریف، احمد، دائره المعارف گیاه درمانی ایران، تهران: حافظ نوین، 1388 ه.ش
 7. حاجى شريف، احمد، اسرار گياهان دارويى، 1جلد، حافظ نوين - تهران، چاپ: چهارم، 1386 ه.ش.

 

 1. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
 2. PDR 2008

 

 

 

 

 • نام:روغن مرزنجوش
 • خواص دارو: جهت فالج، لقوه، رعشه، شقیقه، دردسر بارد، مفتح سده گوش، گرانی سامعه و ریاح آن، امراض عصب بارد
 • اجزای دارو: مرزنجوش، روغن زیتون
 • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد
 • ملاحضات مصرف: فقط برای مصارف خارجی
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید