روغن مرزنجوش

جهت فالج، لقوه، رعشه، شقیقه، دردسر بارد، مفتح سده گوش، گرانی سامعه و ریاح آن، امراض عصب بارد

روغن مرزنجوش  /rowqan-e marzanjosh/

 

خواص دارو: جهت فالج، لقوه، رعشه، شقیقه، دردسر بارد، مفتح سده گوش، گرانی سامعه و ریاح آن، امراض عصب بارد

اجزای دارو: مرزنجوش، روغن زیتون

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد

ملاحضات مصرف: فقط برای مصارف خارجی

  • نام:روغن مرزنجوش
  • خواص دارو: جهت فالج، لقوه، رعشه، شقیقه، دردسر بارد، مفتح سده گوش، گرانی سامعه و ریاح آن، امراض عصب بارد
  • اجزای دارو: مرزنجوش، روغن زیتون
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد
  • ملاحضات مصرف: فقط برای مصارف خارجی