راهب

نافع جهت امراض سرد، مقوی و بازگرداننده قوای جنسی، رفع تعقد عصب، درد پشت، بواسیر، تقطیرالبول، گشاینده انواع سده، رنگ چهره را سرخ مي‌گرداند و بدن را در زمستان گرم می‌کند.

روغن راهب /rowqan-e rāheb/

 

شکل دارویی: روغن

موارد مصرف: نافع جهت امراض سرد، مقوی و بازگرداننده قوای جنسی، رفع تعقد عصب، درد پشت، بواسیر، تقطیرالبول، گشاینده انواع سده، رنگ چهره را سرخ مي‌گرداند و بدن را در زمستان گرم می‌کند.

توضیحات: این دارو دارای خواص عجیبی است و مداوای پیران زمین گیر بدان نسبت داده شده است.

عاقرقرحا: مفتّح و محلّل و مقوّى باه مبرودين و مسهل بلغم و مدرّ عرق است و جهت و لكنت زبان و لقوه و فالج و رعشه و مفاصل و امثال آن و استسقاء و درد دندان (شرباً و ضماداً) نافع‏ است.

روغن عاقرقرحا محلّل، مدرّ عرق و ضماداً رافع تب‌هاى بارده، و شرباً و ضماداً، جهت جميع امراض بارد و تقويت باه نافع است‏.

فلفل: محلل و جذاب و جالي و مسخن و منقي بلغم و دارای قوت ترياقيت‏ است. تدهين با روغن آن جهت فالج و خدر و جميع امراض بارد رطب و رفع قشعريره تب‌هاى بارد مفید است.

سداب: دارای ترياقيت و مفتح سدد و محلل رياح و نفخ و مقوى معده و مشهي طعام و مدر حيض و بول است. جهت امراض دماغي و عصباني مانند فالج و رعشه و تشنج امتلائي و اوجاع مفاصل و عرق النسا شربا و ضمادا نافع است.

روغن سداب جهت استرخا و برودت كلیه و مثانه و درد پهلو و كمر و رحم عارض از اختناق آن و تحليل رياح و لرز تب‌ها مفید بوده و سعوط آن جهت رفع ثقل سامعه و حقنه آن جهت مغص و قولنج ريحي و خلطي نافع است‏.

فرفیون: جالى و ملطف و محرق و حاد است. تمريخ اعضاى مسترخي با روغن آن نافع است آن را و برای فالج و اكثر امراض عصباني مانند خدر نیز نافع است.

روغن سیر جهت جمود خون در اطراف بدن و شقاقى كه از برودت به‌هم رسيده باشد و جهت وجع مفاصل و قولنج بلغمي و سحج حادث از خلط لزج (شربا و طلاء از خارج) مفید است‏. تدهين بدان جهت ادرار بول و رفع احتباس حيض مفید است.

اجزاء فراورده: فلفل، سداب، عاقرقرحا، فرفیون، روغن زیتون، سیر

آثار دارو از دید طب سنتی: مُزيل تَعقد عصب، مُفتح سُده،‌ نافع امراض بارد، محلل ریاح، مقوی باه

مزاج کلی دارو: گرم و خشک

منع مصرف: از ماليدن دارو به چشم، اطراف دهان، زخم‌هاي باز، و پوست اطفال خودداري شود.

عوارض جانبی: گزارشی موجود نیست. ماساژ طولاني مدت ممكن است موجب بروز بثورات پوستي شود. این روغن مصرف خوراکی ندارد.

دستور مصرف: روزی دو تا سه بار با ماساژ روی موضع مالیده شود.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره ممنوع است.

نکات قابل توصیه: این روغن به دلیل گرمی زیاد در افراد مبتلا به حساسیت باید با احتیاط تجویز شود و ابتدا بر روی بازو یا پشت گوش تست شود و در صورت عدم حساسیت در نقاط وسیع‌تر استفاده شود.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

  • نام:راهب
  • خواص دارو: نافع جهت امراض سرد، مقوی و بازگرداننده قوای جنسی، رفع تعقد عصب، درد پشت، بواسیر، تقطیرالبول، گشاینده انواع سده، رنگ چهره را سرخ مي‌گرداند و بدن را در زمستان گرم می‌کند.
  • اجزای دارو: سیر پوست‌کنده ؛ فرفیون، عاقرقرحا؛ فلفل سیاه، سداب؛ روغن زیتون.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، با ماساژ روی موضع مالیده شود.
  • ملاحظات مصرف: ماساژ طولانی‌مدت ممکن است موجب بروز بثورات پوستی شود. این روغن مصرف خوراکی ندارد.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید