دفلی

نافع در فرطه (مقدمۀ کچلی)، جرب متقرّح، حکّه، برص، استرخا، کمر درد، درد زانو؛ رافع امراض بارده؛ مقوّی باه و اعصاب

روغن دفلی /rowqan-e deflā/


خواص دارو: نافع در فرطه (مقدمۀ کچلی)، جرب متقرّح، حکّه، برص، استرخا، کمر درد، درد زانو؛ رافع امراض بارده؛ مقوّی باه و اعصاب.

اجزای دارو: برگ و گل خرزهره؛ آب؛ روغن زیتون.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، بدون ماساژ به موضع درد مالیده شود.

ملاحظات مصرف: مالیدن آن به چشم یا دهان و خوردن آن اکیداً ممنوع است. روی سینه و روی زخم‌های باز مالیده نشود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

 

  • نام:دفلی
  • خواص دارو: نافع در فرطه (مقدمۀ کچلی)، جرب متقرّح، حکّه، برص، استرخا، کمر درد، درد زانو؛ رافع امراض بارده؛ مقوّی باه و اعصاب.
  • اجزای دارو: برگ و گل خرزهره؛ آب؛ روغن زیتون.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 8-12 ساعت، بدون ماساژ به موضع درد مالیده شود.
  • ملاحظات مصرف: مالیدن آن به چشم یا دهان و خوردن آن اکیداً ممنوع است. روی سینه و روی زخم‌های باز مالیده نشود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.