دبیدالورد

مفید در استسقا، صداع بارد، سدر، دوار، ضعف معده، تفتیح سده جگر، تحلیل اورام و دبیلات، دوی و طنین و منع صعود ابخره

معجون دبید الورد/ma’jun-e dabidolvard/ 

 

شکل دارویی: معجون 
 
موارد مصرف: مفید در استسقا، صداع بارد، سدر، دوار، ضعف معده، تفتيح سده جگر، تحليل اورام و دبيلات، دوى و طنين و منع صعود ابخره‏، رفع حرارت زاید کبد، رحم و دماغ.
 
توضیحات: از دید داوود انطاکی، این دارو برای درمان همه انواع سردردها، صعود ابخره، دوی و طنین، ضعف معده و کبد، و انواع استسقاء بسیار مفید است و صلابات و اورام را به تحلیل می‌برد.
در کتاب اکسیر اعظم چنین آمده که دبيد الورد در استسقا نافع‌ترين اشيا است.
معجون دبیدالورد هرجا که قوه مغیره کبد مشکل دارد (مانند پسوریازیس و اگزما) اثر می‌گذارد. 
سنبل الطیب، مفتح سده دماغى و معده و كبد و مقوى دماغ و فم معده و جگر بارد و مسخن آنها و مقوى قوت ماسكه، مجفف رطوبات و فضول دماغي و معده و مانع انصباب مواد به معده و امعا و دافع لذع آنها و جهت تحليل نفخ و رياح و بیماری‌های كبد بارد رطب و استسقاى لحمي و يرقان و درد سپرز و اورام باطنى و بواسير و بیماری‌های بارد کلیه مفید است.
مصطکی، ملطف و محلل و جالي و قابض و مقوى قوى و اعضاى رئيسه و معده‏ است. آشاميدن آن رافع صداع بارد و نزلات بارد و جهت تقويت معده و امعا و كبد و کلیه و كسر رياح و رفع سوء هضم و قراقر و فواق ريحي و تحليل رياح و تحريك جشا و ورم احشا و مغص مفید است‏. 
‏زعفران، مفرح قوى و مقوى حواس و مغرى و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغمى و مانع و حافظ آن از تغيير و فساد و دارای قوت قابضه و مقوى جوهر روح حيواني و جگر و احشا و منقى کلیه و مثانه و مفتح سده دماغ و جگر و سپرز است.
طباشیر، مفرح و مقوى معده و جگر حار و مسكن التهاب و عطش و قاطع قئ صفراوى و اسهال دموى و حار و محلل و مجفف رطوبات بارد مرخي معده و جهت تقويت اعضاى ضعيف از حرارت و حميات حار حاد و عطش مفرط و خلفه حار مفید است.
دارچین، به غايت ملطف و مفتح و منضج عفونت اخلاط و حافظ قوت‌هاى نفساني و حيواني و طبيعي و محلل رياح و مواد بارد و مجفف رطوبات دماغي و نزلات بارد رطب و امراض بارد دماغي و جهت تقويت اعضاى رئيسه و معده و جگر و تفتيح سده جگر و استسقا مفید است.
اذخر، محلل و مفتح سده كبد و افواه عروق و مقطع و منضج اخلاط لزج غليظ و منقي سر از فضلات رديه و رطوبات بلغمي است و جهت ورم معده و جگر و سده آن و صلابت سپرز و رفع بادها و استسقا و بیماری‌های کلیه و دفع فضلات و رفع ورم رحم و اورام صلب هر عضو كه باشد خواه معده و يا كبد و يا کلیه و تب‌هاى بلغمي در اواخر مفید است. خوردن بيخ آن با مصطكي منقي فضول دماغي است.‏
اسارون، ملطف و محلل و مفتح و مقوى و منقي دماغ و اعصاب و معده و جگر و سپرز و کلیه است از اخلاط بارد رطب و آشاميدن آن جهت امراض بارد رطب دماغي و تشنج امتلائي و خدر و تقويت دماغ و تسخين آن و اعصاب و صداع به مشاركت رحم نافع است. جهت استسقا و يرقان سدى و ورم رخو جگر و سپرز و تنقيه آلات بول و رحم از رطوبات لزج و فضول ردي مفید است.
قسط شیرین، مقوى اعضاى رئيسه و اعصاب و دافع امراض بارد رطب آن‌ها، دافع صداع بارد رطب كهنه و براى تحليل رياح و تقويت معده و كبد و کلیه و مثانه و جهت تفتيح سده كبد و طحال و تحليل ورم طحال و استسقا و يرقان و مغص و درد رحم‏ مفید است.
غافث،‌ ملطف و مقطع و جاذب و جالى و مفتح سده جگر و سپرز و منقی مجارى آن و جهت تب‌هاى مركبه و اسهال اخلاط سوخته مفید است. و جهت اوجاع كبد و تقويت كبد و تحليل اورام آن و اورام طحال و صلابت آن و صلابت معده و سوء القنيه و استسقا نافع است.
کشوث: ملطف و مفتح و مخرج فضول لطيف از عروق و مفتح سده معده و كبد و احشا و ملين طبع و منقى بدن و جهت مغص و ضعف معده و جگر و سپرز و تحليل رياح و تنقيه رحم مفید است.
‏روناس: مفتح سدد بوده و جهت سستي اعضا و يرقان و تقويت معده مفید است.
لاک: جالى و محلل و منقى اخلاط و حابس است. و جهت تقويت معده و جگر و احشا و تفتيح سده كبد و طحال و استسقاى لحمى و زقى و يرقان و ضعف کلیه و سائر اعضا و تنقيه اخلاط بارد و وجع كبد و تحليل اورام باطني نافع است.
‏کاسنی: تخم کاسنی جهت صداع و خفقان و تفتيح سدد و استسقا و يرقان و حميات صفراوي و سددي نافع‏ است.
تخم کرفس: جهت استسقا و تسكين اوجاع و مفتح و محلل‏ است. آشاميدن آن جهت برودت احشا و رفع مغص و حدت ادويه و تفتيح سده جگر و كبد و طحال و تنقيه کلیه و مثانه مفيد است.
زراوند: جالي و جاذب و محلل و مقطع بلغم و مفتح سدد و جهت استرخاى عصب و تشنج امتلائي و تنقيه سينه و كبد و دفع رياح‏ مفید است.
عود: ملطف و مفتح سدد و مفرح و مقوى اعصاب و حواس و قواى دماغي و قلب و كبد و معده و احشا و کلیه و پراكنده كننده رياح و محلل آنها و هاضم و زائل كننده رطوبات عفنه و بلت معده و رحم و ضعف معده و امعا و کبد و کلیه و مثانه و رحم است.
حب بلسان: مقوى معده و مجفف رطوبات معده و امعا و رافع صرع و سدر و درد سر كهنه و نو و مغص و امراض بلغمي و سوداوى و تفتيح سده جگر و استسقاست.
قرنفل: دارای قوت ترياقيت و تفريح، مقوى ارواح و اعضاى رئيسه باطني و حافظ آن‌ها و جهت تقويت دماغ و ذهن و فكر و رفع صداع بارد رطب و نزلات متوالي و سكته و تفتيح سدد دماغى نافع است. مقوى معده و قوت هاضمه و امعا و كبد و کلیه بارد و طحال و رحم و مسخن و رافع استسقاى لحمي و بیماری‌های بلغمي و سوداوى و امراض بارد رحم است.
گلسرخ: مقوى قوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسكن صفرا و بلغم رقيق و قابض است و آشاميدن آن جهت تقويت معده و جگر و کلیه و امعا و رحم و مقعد مفید است.
این ترکیب در مجموع می‌تواند با تقویت معده و احشا، هاضمه را بهبود بخشیده و با تسخین اعضای رئیسه و جهاز هاضمه به درمان بیماری‌های بارد و رطب اعضای عصبانی کمک کند.
اجزاء فراورده: سنبل الطيب، مصطکى، زعفران، طباشير، دارچين، اذخر، اسارون، قسط شيرين، غافث، تخم کشوث، روناس، لك مغسول، تخم كاسنى، تخم كرفس، زراوند طويل، حب بلسان، قرنفل، عود، گل سرخ، عسل
نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: مفتح، محلل ریاح و اورام، مفرح، مقوی اعضای رئیسه و معده، مدر بول، مقطع و منضج اخلاط غلیظ و لزج، هاضم غذا، منقی اخلاط
 
مزاج کلی دارو: گرم 
 
منع مصرف: مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌شود. این دارو قاعده‌آور و محرک رحم است. حساسیت به این دارو نادر است اما در این صورت، می‌تواند در اثر به آلرژی نسبت به دارچین، بلسان، قسط، کاسنی، یا لاک باشد.
 
عوارض جانبی: معمولا مصرف دارو با دوز توصیه شده عارضه‌ای ایجاد نمی‌کند. ممکن است باعث یبوست یا تهوع شود. در صورت ایجاد یبوست، همراه با گلقند مصرف شود.
 
دستور مصرف: صبح ناشتا و شب قبل از خواب، یک قاشق مرباخوری از دارو مصرف شود.
 
تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد انعقادی، ضد پلاکتی، ترومبولیتیک و هپارین‌ها، باید تحت نظر پزشک صورت گیرد.
 
مصرف در حاملگی و شیردهی: در دوران حاملگی و شیردهی ممنوع است و بهتر است حتی الامکان زیر 5 سال نیز استفاده نشود و داروهای جایگزین به‌کار رود.
نکات قابل توصیه: این دارو برای درمان بیماری‌های پوستی حداقل سه ماه باید مورد استفاده قرار گیرد.
 
منابع:
1- عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
3- عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
4- انطاكى، داود بن عمر - أحد تلامذته، تذكرة أولي الألباب - الجامع للعجب العجاب، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات  بيروت، چاپ: اول.
5- ناظم جهان، محمد اعظم، اكسير اعظم، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل - تهران، 1387 ه.ش.
6- American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013) 
7- PDR 2008
 

 

  • نام:دبیدالورد
  • خواص دارو: مفید در استسقا، صداع بارد، سدر، دوار، ضعف معده، تفتيح سده جگر، تحليل اورام و دبيلات، دوى و طنين و منع صعود ابخره‏، رفع حرارت زاید کبد، رحم و دماغ.
  • اجزای دارو: صنبل الطیب، مصطکی، زعفران، طباشیر، دارچین، اذخر، اسارون، قسط شیرین، غافث، کشوث، روناس، لاک، کاسنی، کرفس، زراوندطویل، بلسان، عود، گلسرخ، عسل کف گرفته
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مرباخوری صبح ناشتا و شب موقع خواب میل شود
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید