دبیدالورد

مفید در استسقا، صداع بارد، سدر، دوار، ضعف معده، تفتیح سده جگر، تحلیل اورام و دبیلات، دوی و طنین و منع صعود ابخره

معجون دبید الورد/ma’jun-e dabidolvard/ 


خواص دارو: مفید در استسقا، صداع بارد، سدر، دوار، ضعف معده، تفتیح سده جگر، تحلیل اورام و دبیلات، دوی و طنین و منع صعود ابخره

اجزای دارو: صنبل الطیب، مصطکی، زعفران، طباشیر، دارچین، اذخر، اسارون، قسط شیرین، غافث، کشوث، روناس، لاک، کاسنی، کرفس، زراوندطویل، بلسان، عود، گلسرخ، عسل کف گرفته

زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مرباخوری صبح ناشتا و شب موقع خواب میل شود

 

 

  • نام:دبیدالورد
  • خواص دارو: مفید در استسقا، صداع بارد، سدر، دوار، ضعف معده، تفتیح سده جگر، تحلیل اورام و دبیلات، دوی و طنین و منع صعود ابخره
  • اجزای دارو: صنبل الطیب، مصطکی، زعفران، طباشیر، دارچین، اذخر، اسارون، قسط شیرین، غافث، کشوث، روناس، لاک، کاسنی، کرفس، زراوندطویل، بلسان، عود، گلسرخ، عسل کف گرفته
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق مرباخوری صبح ناشتا و شب موقع خواب میل شود