حجرالیهود

مخصوص تفتیت حصاتین (جوهر حجری که در مثانه و گرده و معهاء و طحال و ریه پیدا شود) و مخرج آن و رمل و مدر بول

کپسول حجرالیهود /kapsul-e hajar al yahood/


خواص دارو: مخصوص تفتیت حصاتین (جوهر حجری که در مثانه و گرده و معهاء و طحال و ریه پیدا شود) و مخرج آن و رمل و مدر بول

اجزای دارو: حجر الیهود، برگ وشاخه اراک

زمان، مقدار، و روش مصرف: روزی دو عدد کپسول 500 میلی گرمی

 

  • نام:حجرالیهود
  • خواص دارو: مخصوص تفتیت حصاتین (جوهر حجری که در مثانه و گرده و معهاء و طحال و ریه پیدا شود) و مخرج آن و رمل و مدر بول
  • اجزای دارو: حجر الیهود، برگ وشاخه اراک
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: روزی دو عدد کپسول 500 میلی گرمی