حابس

رافع ترشی معده، نزله و خونریزی، مانع تصاعد بخارات

کپسول حابس /kapsul-e habes/


خواص دارو: رافع ترشی معده، نزله و خونریزی، مانع تصاعد بخارات

اجزای دارو: انجبار، زنجبیل

زمان، مقدار، و روش مصرف: 20 دقیقه بعد از هر وعده غذایی دو عدد کپسول میل شود.
 

  • نام:حابس
  • خواص دارو: رافع ترشی معده، نزله و خونریزی، مانع تصاعد بخارات
  • اجزای دارو: انجبار، زنجبیل
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: 20 دقیقه بعد از هر وعده غذایی دو عدد کپسول میل شود.