جوارش کمونی

نافع در سردی مزاج معده، احشاء جشاء حامض، شهوت کلبیه، تب های بلغمی و سودایی، سردی احشاء و امعا ناشی از بسیاری بلغم، فواق ناشی از بسیاری بلغم و فضول؛ رافع سردی انثیین

جوارش کمونی/jo(a)vāreš-e kamuni/ 


خواص دارو: نافع در سردی مزاج معده، احشاء جشاء حامض، شهوت کلبیه، تب های بلغمی و سودایی، سردی احشاء و امعا ناشی از بسیاری بلغم، فواق ناشی از بسیاری بلغم و فضول؛ رافع سردی انثیین

اجزای دارو:  تخم زیره سیاه، برگ سداب، ریزوم زنجبیل، میوه فلفل سیاه، بوره ارمنی، عسل کف گرفته

زمان، مقدار، و روش مصرف: پس از هر وعده غذا، یک کپسول با آب میل شود

 

  • نام:جوارش کمونی
  • خواص دارو: نافع در سردی مزاج معده، احشاء جشاء حامض، شهوت کلبیه، تب های بلغمی و سودایی، سردی احشاء و امعا ناشی از بسیاری بلغم، فواق ناشی از بسیاری بلغم و فضول؛ رافع سردی انثیین
  • اجزای دارو: تخم زیره سیاه، برگ سداب، ریزوم زنجبیل، میوه فلفل سیاه، بوره ارمنی، عسل کف گرفته
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: پس از هر وعده غذا، یک کپسول با آب میل شود