جوارش کمونی

نافع در سردی مزاج معده، احشاء جشاء حامض، شهوت کلبیه، تب های بلغمی و سودایی، سردی احشاء و امعا ناشی از بسیاری بلغم، فواق ناشی از بسیاری بلغم و فضول؛ رافع سردی انثیین

جوارش کمونی/jo(a)vāreš-e kamuni/ 


خواص دارو: نافع در سردی مزاج معده، احشاء جشاء حامض، شهوت کلبیه، تب های بلغمی و سودایی، سردی احشاء و امعا ناشی از بسیاری بلغم، فواق ناشی از بسیاری بلغم و فضول؛ رافع سردی انثیین

اجزای دارو:  تخم زیره سیاه، برگ سداب، ریزوم زنجبیل، میوه فلفل سیاه، بوره ارمنی، عسل کف گرفته

زمان، مقدار، و روش مصرف: پس از هر وعده غذا، یک یک قاشق چایی خوری یا مربا خوری از دارو را با آب میل کنید

ملاحضات مصرف: ممکن است در گرم مزاجان و معده های خشک، درد خفیفی ایجاد کند که با مصرف هم زمان عرق کاسنی - شاه تره از بین میرود

  • نام:جوارش کمونی
  • خواص دارو: نافع در سردی مزاج معده، احشاء جشاء حامض، شهوت کلبیه، تب های بلغمی و سودایی، سردی احشاء و امعا ناشی از بسیاری بلغم، فواق ناشی از بسیاری بلغم و فضول؛ رافع سردی انثیین
  • اجزای دارو: تخم زیره سیاه، برگ سداب، ریزوم زنجبیل، میوه فلفل سیاه، بوره ارمنی، عسل کف گرفته
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: پس از هر وعده غذا، یک یک قاشق چایی خوری یا مربا خوری از دارو را با آب میل کنید
  • ملاحضات مصرف: ممکن است در گرم مزاجان و معده های خشک، درد خفیفی ایجاد کند که با مصرف هم زمان عرق کاسنی - شاه تره از بین میرود