جوارش خبث الحدید

تقویت کبد سرد، کمک کننده به هضم، مفید در کم خونی

جوارش خبث الحدید (حبّ الرّمان)/(jovāreš-e xabasolhadid (habborromman/ 


خواص دارو: رافع کم‌خونی؛ مقوّی معده و کبد؛ مصلح فساد مزاج؛ رافع ضعف هضم؛ دافع عفونات؛ زایل کنندۀ ضعف ساق‌ها و خفقان بارد؛ نافع در ابتدای یرقان، سوء القنیه، استسقای لحمی (به شرطی که استسقا همراه تب و حرارت مفرط نباشد)، بواسیر، و انواع اسهال. حکیم قائنی هروی در عمل صالح دربارۀ این دارو نوشته است: بعضی مردمان می‌باشند که رنگ ایشان زرد و مزاج ایشان ضعیف و ناتوان [است] و هیچ دوایی به ایشان نمی‌سازد (نه گرم و نه سرد و نه تر و نه خشک) و مدام زرد و ضعیف و همیشه نالان و نحیف[اند] بلکه از هر ادویه و اغذیه مضرت می‌یابند و آخر، به استسقا و یا یرقان می‌کشد. و این [از] ضعف معدۀ قوی است یا صفرای محّیه که مانع نفع ادویه و اغذیه است. [این دارو] این [مرض] را دفع کند و یرقان فاحش را نیز رفع کند از سبب شدّت قوّت معده و جگر. و این اقلّ خلق الله سوگند می‌خورم که ندیده‌ام ترکیبی را که در قوّت معده و جگر انفع از این ترکیب باشد، و لیکن باید تقصیری در معرفت دوا و مرض نشود.

اجزای دارو: حبّ الرمان (دانه انار) ؛ تخم نان خواه (زنیان)، زنجبیل، فلفل سیاه ؛ خبث الحدید ؛ روغن گاو ؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: یک الی دو نخود از معجون بین ناهار و شام ( طبق دستور پزشک)

ملاحظات مصرف: در افرادی که میزان فریتین یا هموگلوبین خونشان بالاست و همچنین افرادی که مبتلا به انباشت آهن در بدن هستند، مصرف این دارو تحت نظر طبیب صورت گیرد.

 
  • نام:جوارش خبث الحدید
  • خواص دارو: تقویت کبد سرد، کمک کننده به هضم، مفید در کم خونی
  • اجزای دارو: حبّ الرمان (دانه انار) ؛ تخم نان خواه (زنیان)، زنجبیل، فلفل سیاه ؛ خبث الحدید ؛ روغن گاو ؛ عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک الی دو نخود از معجون بین ناهار و شام ( طبق دستور پزشک)
  • ملاحظات مصرف: در افرادی که میزان فریتین یا هموگلوبین خونشان بالاست و همچنین افرادی که مبتلا به انباشت آهن در بدن هستند، مصرف این دارو تحت نظر طبیب صورت گیرد.