جوارش انجدان

نافع برای معده سرد، ریاح معده، قولنج، جشاء حامض (ترش کردن)، و عدم استمراء طعام

جوارش انجُدان (کپسول معده)/jovāreš-e ’anjodān) kapsul-e me’de)/ 

 

شکل دارویی: کپسول

موارد مصرف: نافع برای معده سرد، ریاح معده، قولنج، جشاء حامض (ترش کردن)، و عدم استمراء طعام

توضیحات:

فلفل سیاه: محلل و جذاب و جالي و مسخن و منقي بلغم. آشاميدن آن قاطع بلغم و مسخن و مقوى معده و جگر و هاضمه و مشهي و رافع آروغ ترش و ملطف اغذيه غليظ و خلط غليظ و مرقق خون غليظ مبرودين‏ است. دافع رياح و مداومت آن مانع قولنج ريحي و بلغمي‏ است.

قرنفل: دارای قوت ترياقيت و تفريح‏ است. جهت رفع بدبویى دهان، مفید و باعث طيب و نكهت‏ است. مقوى معده و قوت هاضمه و امعا و كبد و طحال و مسخن و رافع امراض بارده اعضاى مذكور است و جهت درمان قی و غثيان و فواق و جشا و تحليل رياح غليظ حاصل از اغذيه لزج غليظ و استسقاى لحمي و زلق الامعاء رطوبي نافع است.

انیسون: ملطف و محلل رياح و جالى و مسكن اوجاع و دارای قوت ترياقيت و قابض است. جویدن آن جهت تقويت فم معده و دفع رطوبات آن‏ مفید است.

مصطکی: ملطف و محلل و جالي و قابض و مقوى قُوى و اعضاى رئيسه و معده است‏. آشاميدن آن جهت تقويت معده و امعا و كبد و خوش‏بوئى معده و برانگيختن اشتهاى طعام و كسر رياح و رفع سوء هضم و قراقر و فواق ريحي و تحليل رياح و تحريك جشاء و ورم احشا و مغص‏ مفید است.

رازیانه: مفتح سدد مجارى سينه و كبد و طحال و مسكن اوجاع ناشی از برودت این اعضا و مقوى معده و محلل رياح و اخلاط غليظ و مجفف قوى و دارای قوت قابضه است. جهت تحليل رياح غليظ و درد پهلو و تهيگاه و قولنج و رفع رطوبات رقيق و غليظ و چسبیده به معده و غثيان و دفع بلغم حامض و بدرقه قوت ادويه و ايصال آن‌ها به اطراف بدن مفید است‏.

زنیان: مجفِّف و محلّل رياح و رافع فواق و رطوبات لزج و صلابت جگر و سپرز و مغص ريحى‏ است. جهت دفع قى و غثيان و آروغ بدبو و تخمه و فساد اشتها مفید است.

کرفس: مفتح و محلل‏ است. آشاميدن آن جهت درد پهلو و فواق و برودت احشا و رفع قئ و مغص و حدت ادويه مفید است و محرك اشتهاى طعام و محلل رياح و نفخ و معين بر عمل ادويه مسهله و مفتح سده جگر و طحال‏ است. تخم کرفس در تفتيح قوي‌تر از سائر اجزاى آن و هاضم غذا و جاذب فضول از معده است.

گلپر (انجدان): مسخّن روده و ملطّف اغذيه و مقوّى معده و مقطع بلغم و محلّل رياح و جهت برانگيختن اشتها و تقويت هاضمه و دفع ضرر اغذيه غليظ و اخلاط غليظ و سده سپرز مفید است.

ایرسا: ملطف و مسخن و مفتح و منضج و جالي و منقي و مسهل ماء اصفر و مره سودا و بلغم غليظ است.

زنجبیل: مقوى قوت حافظه و هاضمه و معده و كبد و مفتح سده جگر و محلل رياح غليظ معده و امعا و مقطع بلاغم و رطوبات غليظ چسبيده به سطح معده و امعا و مجفف آن‌ها و ملين طبع و مخرج خلط غليظ و رطوبات دماغي و حلق است.

این دارو با تحلیل و تلطیف بلغم زاید موجود در مجاری گوارشی و ریاح حاصل از آن‌ها و اصلاح هاضمه و جلوگیری از تولید بلغم بیشتر به درمان سوءمزاج سرد و تر معده کمک می‌کند و برای این نوع معده بهتر از سایرین اثر می‌کند.

اجزاء فراورده: فلفل سیاه، میخک، انیسون، مصطکی، رازیانه، زنیان، تخم کرفس، گلپر، ایرسا، زنجبیل، عسل

نحوه اثر دارو از دید طب سنتی: محلل ریاح، مقوی هاضمه و معده، مفتح، منضج، مسخن، منقی بلغم

مزاج کلی دارو: گرم و خشك

منع مصرف: در افراد دارای معده گرم یا خشک و مبتلایان به تب، هپاتیت، التهاب و سنگ کیسه صفرا و افراد حساس به فلفل و سایر ادویه‌جات مصرف نشود. در گرم مزاجان با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی: در افراد با معده گرم و حساس ممکن است باعث سوزش معده یا تهوع شود. همچنین ممکن است در برخی افراد باعث ایجاد کهیر یا خارش شود.

دستور مصرف: یک تا دو کپسول بعد از هر وعده غذایی میل شود. در صورت تمایل می‌توانند دارو را بین غذا میل کنند.

تداخلات دارویی: تاکنون گزارش نشده است. در مصرف کنندگان داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی با احتیاط تجویز شود.

مصرف در حاملگی و شیردهی: در این دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصیه: این دارو برای معده سرد رطوبی ساخته شده که غذا در آن هضم نمی‌شود و عبور غذا از آن به کندی صورت می‌گیرد و نفخ زیاد دارد.

منابع:

  1. عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سینا، قانون فی الطب، بیروت: انتشارات العلامی، 2005
  3. عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007
  4. قاینی هروی، قرابادین صالحی، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2004
  5. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  6. PDR 2008

 

 

  • نام:جوارش انجدان
  • خواص دارو: نافع برای معده سرد، ریاح معده، قولنج، جشاء حامض (ترش کردن)، و عدم استمراء طعام
  • اجزای دارو: فلفل سیاه، میخک؛ انیسون، مصطکی، تخم رازیانه، تخم زنیان، تخم کرفس؛ گلپر (کاشم)؛ ایرسا، زنجبیل، عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق چایخوری از معجون یا 1-2 کپسول، بعد از هر وعده غذا یا بین غذا همراه آب.
برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید