جوارش انجدان

نافع در معدۀ بارد، ریاح معده، قولنج، جشای حامض، و سوء هاضمه.

جوارش انجُدان (کپسول معده)/jovāreš-e ’anjodān) kapsul-e me’de)/ 


خواص دارو: نافع در معدۀ بارد، ریاح معده، قولنج، جشای حامض، و سوء هاضمه.

اجزای دارو: فلفل سیاه، میخک؛ انیسون، مصطکی، تخم رازیانه، تخم زنیان، تخم کرفس؛ گلپر (کاشم)؛ ایرسا، زنجبیل، عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق چایخوری از معجون یا 1-2 کپسول، بعد از هر وعده غذا یا بین غذا همراه آب.

 

  • نام:جوارش انجدان
  • خواص دارو: نافع در معدۀ بارد، ریاح معده، قولنج، جشای حامض، و سوء هاضمه.
  • اجزای دارو: فلفل سیاه، میخک؛ انیسون، مصطکی، تخم رازیانه، تخم زنیان، تخم کرفس؛ گلپر (کاشم)؛ ایرسا، زنجبیل، عسل کف‌گرفته.
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: یک قاشق چایخوری از معجون یا 1-2 کپسول، بعد از هر وعده غذا یا بین غذا همراه آب.