تخم کتان

نافع در قوبا، جراحات اعضای ظاهری و باطنی، قروح امعا، مسکن اوجاج فواد

روغن تخم کتان/rowqan-e tokhm-e katan /


خواص دارو: نافع در قوبا، جراحات اعضای ظاهری و باطنی، قروح امعا، مسکن اوجاج فواد.

اجزای دارو: تخم کتان

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

 
  • نام:تخم کتان
  • خواص دارو: نافع در قوبا، جراحات اعضای ظاهری و باطنی، قروح امعا، مسکن اوجاج فواد
  • اجزای دارو: تخم کتان
  • زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.