بُسَد محرق

مقوی قلب، مفرح، قابض، مجفف، دافع وسواس و خفقان و ضعف معده

خواص دارو: مقوی قلب، مفرح، قابض، مجفف، دافع وسواس و خفقان و ضعف معده

اجزای دارو: بسد

زمان و مقدار مصرف: روزی دو عدد کپسول 500 میلی گرمی

  • نام:بُسَد محرق
  • خواص دارو: مقوی قلب، مفرح، قابض، مجفف، دافع وسواس و خفقان و ضعف معده
  • اجزای دارو: بسد
  • زمان و مقدار مصرف: روزی دو عدد کپسول 500 میلی گرمی